Economie en Bereikbaarheid

Bij Economie en Bereikbaarheid gaat het over bij het Groene Hart passende bedrijvigheid. De grondgebonden landbouw en boomteelt blijven daarbij kernactiviteit, met name in de vorm van de veehouderij. De bijdrage van de veehouderij is uit oogpunt van werkgelegenheid en economie weliswaar beperkt (ca 2 %), maar de veehouderij is doorslaggevend voor het behoud van het landschappelijk karakter van het Groene Hart. Onze inspanningen voor de ontwikkeling van een florerende veehouderij met een langjarig perspectief zijn gebaseerd op die grote betekenis. Daarnaast groeit het aantal ondernemers dat zich richt op bewoners en bezoekers met streek-producten, accommodatie-verhuur (agrotoerisme) en Groene Hart belevingen en – evenementen. Het initiatief van een gecombineerde winkel van toeristeninformatie en streekproducten (TIP Groene Hart) te Woerden verdient navolging op andere goed bereikbare plaatsen met toeristische potentie in het Groene Hart. Verdergaande verstedelijking en nieuwe bedrijventerreinen blijven ontwikkelingen die we goed zullen blijven monitoren en zullen toetsen in het kader van ruimtelijke kwaliteit.