Relatie met stedenring

De afstand tussen het Groene Hart en de omgeving, de ring van steden en verstedelijkt gebied waar 7 miljoen Nederlanders wonen, lijkt de afgelopen decennia vergroot. Beperkte bekendheid en bereikbaarheid zijn daar onderdeel van maar ook het (vrijwel) ontbreken van bestuurlijke en economische samenspraak.

Terwijl we ook zien dat de belangstelling toeneemt voor bijvoorbeeld ‘korte ketens’ ofwel lokaal of regionaal geproduceerd voedsel. Ook erkennen de steden dat open ruimte en groen belangrijk zijn voor gezondheid en welbevinden. Dat die ruimte er in het Groene Hart is wordt nog te vaak als vanzelfsprekend ervaren. Om goede afwegingen te kunnen maken in alle ruimtelijke ontwikkelingen die op het Groene Hart afkomen, vragen we steun bij de steden om openheid te behouden.

Het thema Groene Hart en Stedenring gaat over de aspecten waarin het belang van het Groene Hart voor het omliggende stedelijke gebied (en vice versa) tot uiting komt. Deze aspecten zijn van fysieke, economische en sociaal-culturele aard. Wellicht zijn er belangen tegengesteld, maar er zullen zeker meer gemeenschappelijke belangen zijn. Aspecten als vestigingsklimaat en het belang van groene ruimte voor gezondheid en welbevinden spelen vanuit de verstedelijkte gebieden een steeds belangrijker rol. Het Groene Hart als bron van een deel van de voedselvoorziening in de Stedenring komt ook duidelijker in beeld. En de economische impulsen door bezoekers en waardering voor de kwaliteiten van het Groene Hart zijn belangrijk voor het Groene Hart zelf, omdat daarmee behoud en ontwikkeling van het gebied kunnen (blijven) samengaan.