Vacatures

SGH drijft op vrijwilligers die een passie hebben voor het Groene Hart. Hieronder vind je een aantal vacatures die we graag zouden invullen. Het betreft zowel structurele als projectmatige inzet. Als je interesse hebt je op een of andere manier in te zetten, dan kun je ons dat laten weten via dit formulier. 

Team communicatie

Je maakt onderdeel uit van een klein team dat de communicatie voor Stichting Groene Hart verzorgt. In onderling overleg binnen het team verdelen we de rollen. Daarna verzorg je de invulling  grotendeels zelf. Waar nodig zoek je via het team of eigenstandig afstemming met het dagelijks bestuur van SGH. Voor het team communicatie is het belangrijk dat de diverse doelgroepen van SGH worden bediend – vrienden, ondernemers, overheden, bestuurders. Digitale middelen die momenteel gebruikt worden: website, Facebook en Twitter. Structurele inzet vanaf enkele uren per week. Meer info te verkrijgen bij: Sandra.


Kwaliteitsteam

Je maakt onderdeel uit van een team van experts op het gebied van ruimtelijke ordening. In onderling overleg binnen het team verdelen we de rollen, zodat ieders expertise effectief ingezet kan worden. De mensen in het kwaliteitsteam richten zich onder meer op ontwikkelingen die de kwaliteit van het Groene Hart negatief (zouden) beïnvloeden. Deze ontwikkelingen worden zoveel mogelijk in de context van het Groene Hart beoordeeld. Afhankelijk van de situatie kan vervolgens gekozen worden voor informeren, discussiëren, visie geven/ontwikkelen en interveniëren. Daarnaast heeft het kwaliteitsteam aandacht voor en ontwikkelt projecten die de kwaliteiten van het Groene Hart op een positieve wijze ondersteunt, zoals de Energietour en de Stilte-expositie. Structurele inzet vanaf enkele uren per week. Meer info te verkrijgen bij: Annelies.


Algemeen bestuur

Je maakt deel uit van het algemeen bestuur van Stichting Groene Hart. Het AB vergadert enkele keren per jaar en verleent onder andere haar goedkeuring aan de financiële en jaarverslagen. Het Algemeen bestuur spiegelt de activiteiten die door het Dagelijks bestuur worden ondernomen in het belang van SGH èn de kwaliteiten van het Groene Hart. Je hebt ervaring met complexe netwerken en hoe daar sturing aan te geven, met name op de gebieden recreatie en horeca ben je bekent. Je weet je invloed en inzet effectief te benutten voor het Groene Hart. Structurele inzet vanaf enkele dagdelen per maand. Meer info te verkrijgen bij: Leen.


Dagelijks bestuur

Je maakt deel uit van het Dagelijks bestuur van Stichting Groene Hart. Het DB vergadert ongeveer één keer per maand. De activiteiten van het DB zijn grotendeels bepaald in het beleidsplan 2017-2021 en de daarbij behorende jaarplanningen. Binnen het DB zijn de rollen verdeeld, maar in onderling overleg is er zeker ruimte om je eigen expertise effectief te benutten. Er is een nauwe samenwerking met de teams en projecten. De DB-leden zijn vaak zelf ook nauw betrokken bij de teams en projecten – ze vormen een vraagbaak, initiëren en/of werken mee aan de realisatie. Je hebt ervaring met complexe projecten en hoe daar sturing aan te geven.  Je weet je invloed en inzet effectief te benutten voor het Groene Hart. Structurele inzet vanaf enkele dagdelen per week. Meer info te verkrijgen bij: Leen.


Coördinator vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de kurk waarop SGH drijft. Zij doen dit met alle goede bedoelingen en ten gunste van het Groene Hart. Deze vrijwilligers hebben soms behoefte aan sturing en feed back. Jij kent alle SGH-vrijwilligers en weet wat hen motiveert. Je zorgt dat ze zo veel mogelijk ‘in hun kracht’ kunnen staan e/o zich kunnen ontwikkelen. Eens per jaar organiseer je een dag(deel) voor de vrijwilligers. Structurele inzet vanaf enkele uren per week. Positie in de organisatie: in overleg te bepalen. Meer info te verkrijgen bij: Leen.


Fondsenwerving

Stichting Groene Hart kent een trouwe schare aan ‘vrienden van het Groene Hart’. Ook draait SGH projecten, waarvan een klein deel ingezet kan worden voor diverse algemene uitgaven. De afhankelijkheid van projecten maakt kwetsbaar. Daarnaast heeft SGH de ANBI-status voor goede doelen. Voor de middellange en lange termijn is het belangrijk dat andere financiële bronnen aangesproken worden. Structurele inzet vanaf enkele uren per week. Positie in de organisatie: in overleg te bepalen. Meer info te verkrijgen bij: Martine.


Actualisatie website

Dit najaar zal de website van Stichting Groene Hart en gerelateerde websites worden geactualiseerd. Vind jij het leuk om hier met een klein team aan te werken? We zoeken iemand die ervaring heeft met bijvoorbeeld WordPress, handig is met het integreren van informatie van diverse sites en van andere digitale middelen zoals Facebook en Twitter. Projectmatige inzet voor de duur van enkele maanden, vanaf enkele dagdelen per week. Meer info te verkrijgen bij: Sandra.


Project – GH Streekproducten

Samen met de coöperatie van boeren en telers die gecertificeerde Groene Hart Streekproducten leveren wil Stichting Groene Hart een project starten. Doel van het project is met de streekproducten een brug te maken tussen de kwaliteiten van het Groene Hart en de consumenten in de omliggende stedenring. Vind jij het leuk om dit project te verkennen, vorm te geven, uit te voeren en af te ronden? En daar met een team aan te werken? We zoeken diverse mensen die aan dit nieuwe SGH-project willen werken. Projectmatige inzet voor de duur van een jaar tot enkele jaren, vanaf enkele dagdelen per week. Meer info te verkrijgen bij: Sandra en Bart.


Project – Copes

Recent heeft de Stuurgroep Groene Hart en rapport uitgebracht waarin onderzocht is of er mogelijkheden zijn de cope-structuur, het bekende slagenlandschap, te voorzien van het label  ‘werelderfgoed’. Daaruit bleek dat die mogelijkheid er is, maar maatschappelijk draagvlak nodig heeft. Stichting Groene Hart heeft ambitie om dit proces vorm te geven, alleen of met anderen. Vind jij het leuk om dit project te verkennen, vorm te geven, uit te voeren en af te ronden? En daar met een team aan te werken? We zoeken diverse mensen die aan dit nieuwe SGH-project willen werken. Projectmatige inzet voor de duur van een jaar tot enkele jaren, vanaf enkele dagdelen per week. Meer info te verkrijgen bij: Sandra en Leen.


Organiseren bijeenkomsten

Stichting Groene Hart heeft de ambitie om discussies te faciliteren over de kwaliteiten van het Groene Hart en hoe die behouden en versterkt kunnen worden. Vind jij het leuk om enkele keren per jaar een fysieke bijeenkomst te organiseren? We zoeken iemand die af en toe kan inspringen en zich verantwoordelijk voelt om van de bijeenkomt een succes te maken. Je vindt het leuk om de aanwezigen het naar hun zin te maken. Meer info te verkrijgen bij: Theo en Annelies.

Heb je belangstelling voor één of meer vacatures? Vul dan dit formulier in en verzend. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.