Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

Stikstofuitspraak is kans voor duurzame economie en natuur

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met 36 andere Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties de provincie op om serieus werk te maken van schoon en duurzaam vervoer, schone industrie en te investeren in natuurinclusieve kringlooplandbouw, een circulaire economie en grootschalig natuurherstel. Zij hebben deze oproep gedaan door middel van de overhandiging van het Actieplan Stikstof Zuid-Holland, voorafgaand aan het politieke debat in Provinciale Staten over stikstof.

Kans op herstel

Het kán: Nederland als drukbevolkte delta waar mensen en natuur floreren. Maar de overheid heeft jarenlang een beleid gevoerd van economische groei ten koste van natuur. Het resultaat is een stikstofcrisis, waarbij partijen beschuldigend naar elkaar wijzen. We zouden dit moment juist moeten aangrijpen als een kans om natuur te herstellen én een duurzame economie te bouwen. Zonder natuur geen leven.

Zonder natuur geen leven

Natuur is van ons allemaal, maar vooral ook voor ons allemaal. Zonder natuur geen leven, geen voedsel, geen schone lucht, geen leefbaar klimaat en geen fijne leefomgeving om in te wonen, werken en recreëren. Maar onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en vele diersoorten hollen in aantallen achteruit, waaronder insecten en vogels.

Luchtverontreiniging

Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. De deken van stikstof over ons land draagt bij aan de grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een grote omslag die natuur, boeren en burgers ten goede komt.

Schoon en gezond

De gezamenlijke natuurorganisaties, staan voor een land waar het goed gaat met onze natuur, waar de lucht gezond is, de bodem vruchtbaar en het water schoon. Waar we kunnen fietsen en wandelen in een landschap vol bloemen, vogels, vlinders en andere dieren. Waar boeren voedsel produceren en samenwerken met natuur.

Samen aan het werk

Het kabinet is aan zet. Wij vragen om lef te tonen door stevige keuzes te maken en voldoende geld te reserveren voor deze grote opgave. Dat betekent investeren in boeren zodat zij de omslag kunnen maken naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en daarbij met minder dieren een goede boterham verdienen. Dat betekent investeren in grootschalig natuurherstel zodat natuurgebieden weer tegen een stootje kunnen. En ook de andere sectoren zoals vervoer, industrie, luchtvaart en bouw moeten zo snel mogelijk een ambitieuze bijdrage leveren. Zoals het verlagen van de maximumsnelheid en duurzaam bouwen. Kom op, laten we daar gezamenlijk werk van maken.

Maatregelen nodig

In het Actieplan Stikstof van de natuur- en milieuorganisaties zijn 14 maatregelen opgenomen die helpen om de stikstofcrisis op te lossen. Het gaat hierbij om maatregelen die helpen om de natuur te versterken, zoals het afmaken en uitbreiden van het Natuurnetwerk Nederland. Maar ook om maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de stikstofuitstoot tot een niveau dat past bij de draagkracht van de natuur. Daarbij geven de organisaties aan dat hierbij naar alle sectoren gekeken zal moeten worden, dus naast de landbouw bijvoorbeeld ook de industrie en het verkeer. De organisaties benadrukken dat dergelijke maatregelen niet alleen op vrijwilligheid en vrijblijvendheid mogen berusten en er werk gemaakt moet worden van daadwerkelijke emissiereductie in plaats van juridische symptoombestrijding.

Zie ook: Kabinet-neemt-maatregelen-voor-natuur-bouw-en-infrastructuur(13-11-2019)

Verdere informatie:

 

1 gedachte over “Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en álle Nederlanders

  1. Kabinet Auteur bericht

    Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
    Nieuwsbericht | 13-11-2019 | 10:00

    Met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
    lees verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2019/11/13/kabinet-neemt-maatregelen-voor-natuur-bouw-en-infrastructuur

Gesloten voor reacties.