Bedrijfslocatie Meije 35

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

Meije35Het gebied Aarlanderveen –  Nieuwkoopsche Plassen – Meije is door de provincie aangemerkt als een topgebied cultureel erfgoed. Volgens het regioprofiel vormt het gebied een staalkaart van de landschapsgeschiedenis van het Groene Hart, waarin de monumentale boerderijlinten, zoals de Meije structurerende elementen zijn.
De gemeente wil een perceel aan de Meije bestemmen voor bedrijfsactiviteiten. Vroeger bevond zich hier een intensieve pluimveehouderij. Bij de sanering (circa 1992) daarvan mocht de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing gebruikt worden voor voor een loonspuiterij en kleinschalige bedrijfs- en hobbymatige activiteiten alsmede opslag. In de jaren  nadien is er naast de loonspuiterij een producent van dierensnacks (Vitaal-Vet) op het perceel gevestigd. De overige bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor bedrijfsmatige opslag en hobbymatige activiteiten (o.a. autoreparatie).

Pogingen van de gemeente om het bestemmingsplan aan te passen aan de ontstane situatie zijn tot tweemaal toe door de Raad van State afgewezen. Volgens de Raad is de bestemmingswijziging onvoldoende gemotiveerd en is ook niet onderzocht wat de mogelijke effecten op nabijgelegen Natura2000-gebieden zijn.
Volgens de richtlijnen van de provincie zoals die zijn vastgelegd in de structuurvisie horen deze activiteiten niet thuis in het landelijk gebied.

Voor Meije 35 is nu apart een bestemmingsplan gemaakt, waarin nauw staat omschreven welke bedrijfsactiviteiten mogen plaats vinden. Het beroep hiertegen is ongegrond verklaard en het plan is nu onherroepelijk.

 

Reactie

Voor de Stichting Groene Hart is dit een voorbeeld van de risico’s bij functieverandering van (leegstaande) boerderijen, als niet duidelijk wordt omschreven en gehandhaafd welke activiteiten wel en niet kunnen plaats vinden in het buitengebied.
zie ook kwaliteitsopgave Leegstand Boerderijen

De gemeente laat weten dat het hergebruik van voormalige agrarische opstallen niet in strijd was met het provinciaal beleid.

Organisaties

Documenten

 

 Reacties

Stichting Groene Hart,  2 april 2015
In verband met een melding over uitbreiding van Vitaal-Vet (een vetsmelterij voor de fabricage van hondensnacks) is de vraag ontstaan hoe uitbreiding mogelijk is, terwijl er nog een beroep loopt tegen het bestemmingsplan.
Op dit moment bestaan de activiteiten van Vitaal-Vet thans uit de productie van hondensnoepjes gebaseerd op schapenvet en het afvullen van zalmolie in flesjes (de zalmolie wordt aangeleverd).
Volgens de Milieudienst Midden-Holland  gaat het om het uitbreiden van het huidige productieproces voor huisdieren met gelijkwaardige producten voor andere dieren, bijvoorbeeld buitenvogels. De productiecapaciteit wordt niet uitgebreid. De aangevraagde activiteiten zijn gelijkend op de thans vergunde activiteiten. Er zijn daarom geen andere machines noodzakelijk noch een verandering van het productieproces. De milieucategorie blijft ongewijzigd.

 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Het bestemmingsplan geeft aan de locatie de bestemming Bedrijf (er is geen sprake van een bedrijventerrein). Dit bestemmingsplan is al enige tijd onherroepelijk. Het plan is overigens in overeenstemming met het gemeentelijke beleid dat in voormalige agrarische gebouwen, bij bedrijfsbeëindiging andere bedrijfsactiviteiten mogen worden gevestigd tot maximaal milieucategorie 2. In het onderhavige geval is voor twee specifieke bedrijven, waaronder het loonbedrijf dat van de eigenaar van het terrein is, een maatbestemming opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *