Proeftuin van Holland, Boskoop

Gebiedsgemeente Alphen aan den Rijn  /   Kwaliteitskaart    /   Atlaskaart

Proeftuin2

Al sinds jaar en dag wordt er onderzoek gedaan op de locatie van de Proeftuin van Holland. Voordat de Proeftuin van Holland haar deuren opende werd de locatie gebruikt door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Momenteel zijn er twee organisaties die hun proeven hebben uitgezet op de proefvelden. Dit zijn DLV-Plant en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. In 1985 is gestart met de aanleg van de tuin. In de loop der jaren heeft de tuin verschillende veranderingen doorgemaakt. De sortimentstuin is in 2003 vernoemd naar de bekende sortimentsdeskundige Harry van der Laar (1929-1999), die die een zeer verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteitsverbetering, kennisverspreiding en naamgeving van het sortiment boomkwekerijgewassen in Nederland.

De Proeftuin van Holland is een informatief en educatief centrum voor en over de sierteeltsector voor professioneel gebruik en met recreatieve mogelijkheden voor de consument. In de tuin is aandacht voor het tonen van veelbelovende nieuwigheden, keuringsresultaten en toepassingen van gewassen ten behoeve van onderzoek en onderwijs. Een bron van inspiratie en kennis voor vakgenoten en voor de consument.

 Bestaande situatie

Op het perceel was tientallen jaren geleden het proefstation van de Wageningen Universiteit gevestigd. het is daarna als sortimentstuin in gebruik gebleven (2,5 ha). Verder zijn enkele gebouwen in gebruik gebleven. Het betreft een kantoorgebouw, een kas waar nog proeven plaatsvinden en een loods waar bijeenkomsten worden gehouden. Momenteel is het perceel van ca. 11 ha voor de helft in gebruik.
Op de functiekaart heeft het perceel de bestemming “Boom- en Sierteeltgebied”. Echter gelet op de geïsoleerde ligging van het perceel is het daar niet goed voor te benutten. Het perceel heeft op de Kwaliteitskaart de bestemming “Herkenbaar waterrijk veenweidegebied” en aan de oostelijke zijde is een strook met de bestemming “Droogmakerij als herkenbare eenheid”. Het perceel grenst aan de oostkant aan de droogmakerij “Tempelhof” welke aanzienlijk lager is gelegen.

Het toekomstbeeld

De gemeente en de initiatiefnemer willen de locatie herontwikkelen en hiermee een toegevoegde waarde creëren voor de Greenport Boskoop. Beoogd zijn de genoemde woon-zorgeenheden en de verblijven voor (internationale) handelaren uit de boom- en sierteeltsector, maar ook de herinrichting van de sortimentstuin. De sortimentstuin zal worden onderhouden door de zorgbehoevenden die gehuisvest worden in de woonzorgeenheden. Er is steeds vaker behoefte aan plekken voor zorgbehoevenden waar zij in een vertrouwde omgeving  een nuttige en leerzame dagbesteding kunnen hebben en waar ook de woonzorg nabij is. Deze plek leent zich daarvoor.
De sortimentstuin wordt door herinrichting extra interessant voor de Greenport Boskoop als de plek waar teelten kunnen worden gepresenteerd aan klandizie (i.h.b. aan de handelaren uit de boom- en sierteeltsector).
Ook voor recreanten wordt het een interessante locatie om te bezoeken. In de bestaande bebouwing op het perceel zal verder een educatie/ en bezoekerscentrum worden gerealiseerd die bijvoorbeeld voor basisscholen of voor zorgbehoevenden interessant kan zijn. Het betreft dus een initiatief waarbij verschillende componenten elkaar versterken. Voor de woonzorgeenheden en de verblijven voor de handelaren uit de boom- en sierteeltsector was een ontheffing van de Provincie Zuid-Holland nodig.

Groen licht voor Proeftuin van Holland

De provincie heeft groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling van de Proeftuin van Holland. Op de locatie worden recreatieve en educatieve ontwikkelingen mogelijk naast de al aanwezige sortimentstuin “Harry van de Laar”. De sortimentstuin is in 2013 gerenoveerd en ziet er op dit moment fantastisch uit. De tuin is vrij toegankelijk voor publiek. In de planontwikkeling komen er mogelijkheden. Er mogen 4 zorgpaviljoens (met daarin 24 zorgwoningen) en 21 drijvende bungalows (sfeerarken) worden gebouwd. Om deze bebouwing mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden veranderd.

Reacties-samenvatting

Stichting Groene Hart (SGH) hekelt in een artikel in de Groene Flits de aanpak van de provincie om toch weer ontheffing te verlenen aan de bouw van zoveel woningen in het groene hart.
Vanuit de Proeftuin wordt weersproken dat hier weer een polder wordt opgeofferd, zoals SGH beweert.
De gemeente vindt dat door de uitspraak van de SGH, dat 45 woningen mogen worden gebouwd, een vertekend beeld wordt gegeven.

Organisaties

Documenten:

 

3 gedachten over “Proeftuin van Holland, Boskoop

 1. Stichting Groene Hart

  Bovenstaand voorstel was onderwerp van discussie in het Kwaliteitsatelier Groene hart van juni 2014. De reacties op het voorstel waren zeer kritisch, m.n. over het toch weer faciliteren van de bouw van zoveel (45) woningen in het Groene Hart.
  In de Groene Flits van 30-6-2014 is verslag gedaan van deze bijeenkomst.
  Vanuit de Proeftuin is hierop kritiek geuit, met name over het volgende citaat:
  De ontheffingsaanvraag is zonder vooroverleg ingediend, waardoor deze even zo simpel is afgewezen. Daarna is een jarenlang getouwtrek gekomen om het plan toch gerealiseerd te krijgen. De toevoeging van recreatiewoningen leek wat ver gezocht en waarschijnlijk nodig als kostendrager. Uiteindelijk heeft de provincie met mitsen maren toch de ontheffing verleend. De recreatiewoningen zouden alleen voor sierteelthandelaren worden gebouwd en gefaseerd naar gelang de belangstelling ervoor. Uiteindelijk gaat het om de bouw van maar liefst 24 zorgwoningen en 21 drijvende bungalows (“sfeerarken”) midden in een waterrijk stukje Groene Hart! In het Kwaliteitsatelier Groene hart van afgelopen week werd het voorstel besproken. de reacties waren zeer kritisch: opnieuw een polder opofferen?
  Volgens de proeftuin is er wel degelijk vooroverleg geweest en wordt er geen polder opgeofferd.
  Door beide partijen wordt betreurd dat de initiatiefnemer niet bij de discussie was betrokken.

 2. Stichting Groene Hart

  Het artikel in de Groene Flits is een verslag van het onlangs gehouden Kwaliteitsatelier van de Stuurgroep Groene Hart waarin de case van de Proeftuin van Holland centraal stond. Het ging onder meer over de problemen die initiatiefnemers ondervinden als ze een project willen uitvoeren. Het verslag is een weergave van hetgeen vanuit de organisatoren is medegedeeld. Diverse aanwezigen hebben daar hun ongenoegen over dit project geventileerd.
  Dat pas later een vooroverleg is gestart heeft betrekking op het feit dat Boskoop eerst een voorontwerpplan heeft vastgesteld, waarop de provincie heeft aangegeven dat voor dat plan een ontheffing nodig is, omdat het plan niet paste in de provinciale structuurvisie. Na de verkregen ontheffing is het plan opnieuw ter visie gelegd. Een eerder overleg met provincie had veel verwarring kunnen voorkomen, zo blijkt uit de stukken van de Provinciale Statencommisie van januari dit jaar.

 3. Gemeente Alphen aan den Rijn

  Doelstelling van initiatiefnemer is de locatie te hergebruiken als een informatief en educatief centrum voor de boomkwekerij, met tevens toeristische en recreatieve mogelijkheden voor de consument.

  Tussen de initiatiefnemer, gemeente en provincie zijn diverse voorbereidende gesprekken gevoerd over het project. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een aantal malen omwonenden uitgenodigd en geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkeling, dit mede in het kader van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.

  Voor de voorgenomen ontwikkeling wordt geen polder opgeofferd. Dat 45 woningen gebouwd mogen worden, is onjuist. Er mogen 4 zorgpaviljoens en 12 drijvende bungalows (op termijn maximaal 21) ten behoeve van bedrijfsmatig verblijf worden gebouwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *