Recreatiegebied Oortjespad

Gebiedsgemeente Woerden  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

OortjespadRecreatiegebied Oortjespad ligt in het open veenweidegebied ten noorden van Woerden, direct naast het stiltegebied Kockengen/Teckop. Het recreatiegebied bestaat uit een kinderboerderij, een oude zandwinplas, een restaurant en enkele losstaande gebouwen, golfcourts, grasvelden en beplantingsstructuren. Rondom de plas ligt een smalle bosstrook met diverse soorten bomen. Verder kenmerkt het gebied zich door het karakteristieke veenweidelandschap met veel watergangen en graslanden.
De eigenaar van het gebied, het recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL), heeft kenbaar gemaakt dat ze het in stand houden van de kinderboerderij niet langer tot haar taak rekent. Het recreatiegebied kan alleen open blijven als het recreatiecentrum meer mogelijkheden krijgt en daarom heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij het huidige natuurrecreatiepark wordt uitgebreid tot een multifunctionele recreatiecentrum en de horecafunctie wordt verbreed.

Een eerder opgesteld bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd (12 mei 2014). Het bestemmingsplan Oortjespad wordt nu in herziene vorm opnieuw in procedure gebracht. De planregels zijn waar nodig aangescherpt en een aantal van de onderzoeken is opnieuw tegen het licht gehouden. Het einddoel is nog steeds om een recreatiegebied te realiseren met een hoogwaardige, uniforme kwaliteitsuitstraling. De sfeer van het Groene Hart (natuur, rust en ruimte) moet de boventoon blijven voeren.

Reacties -samenvatting

Omwonenden en Stichting Groene Hart hebben bezwaren tegen uitbreidingen en vrezen geluidsoverlast.
Stichting Groene Hart heeft bezwaren ingetrokken na verzekering dat geen verstoring in stiltegebied zal plaats hebben.

Documenten

Organisaties

Reacties

Omwonenden en Stichting Groene Hart

De SGH betreurt het dat het recreatieschap de kinderboerderij niet langer tot haar taak rekent om dit in stand te houden. De kinderboerderij annex bezoekerscentrum kan volgens de gemeente alleen open blijven als het recreatiecentrum meer mogelijkheden krijgt. Ze heeft daartoe een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij het huidige natuurrecreatiepark wordt uitgebreid tot een multifunctionele recreatiecentrum.
De Raad van State, die eerder het plan heeft vernietigd, heeft destijds geoordeeld dat de gevreesde geluidsoverlast niet is uitgesloten en dat onvoldoende waarborgen zijn opgenomen om dit te voorkomen. Er mag geen zelfstandige horecafunctie ontstaan die los komt te staan van het recreatiegebied. Deze dient ondersteunend te zijn aan de hoofdfunctie recreatie. Het plan mag de geluidsbelasting op het stiltegebied niet negatief beïnvloeden.
Uit het plan dat nu ter inzage ligt krijgt de stichting de indruk dat de gemeente voornamelijk een heleboel rapporten heeft aangevoerd om het bezwaar van een onzorgvuldige aanpak weg te nemen. Uit bijlagen valt op te maken dat ook evenementen met grote bezoekersaantallen en bijbehorende geluidsproductie wordt mogelijk gemaakt. De stichting vindt dat de kinderboerderij en de recreatievoorziening met name voor kinderen de belangrijkste functie van het gebied moet blijven en dat de horecafunctie niet overheersend mag worden. De gemeente moet in het bestemmingsplan dan ook goede voorwaarden opnemen en de mogelijkheden om die te handhaven om die hoofdfunctie veilig te stellen.  De ligging naast het stiltegebied verdraagt zich niet met het toelaten van grootschalige evenementen met mobiele bars en tenten op het terrein.

 

1 gedachte over “Recreatiegebied Oortjespad

 1. Stichting trekt zienswijze Oortjespad in

  Op 3-06-2015 heeft de stichting een aantal vragen gesteld in een zienswijze aan de gemeente Woerden. Naar aanleiding hiervan heeft de stichting in juli een gesprek gevoerd met de exploitant en – in september – een vervolggesprek met de exploitant en een vertegenwoordiger van het Recreatieschap. Verder heeft de Stichting inzage gekregen in de intentieovereenkomst en het erfpachtcontract met de exploitant.

  Uit de gegeven mondelinge informatie en de geleverde stukken concludeert de stichting dat de educatieve functie van de kinderboerderij wordt gehandhaafd, zij het in andere vorm; de horeca is aan deze functie ondergeschikt en gericht op de bezoekers van de kinderboerderij als doelgroep. Het Dorpsplatform Kamerik wordt actief ingeschakeld bij de instandhouding van de educatie in de kinderboerderij.
  In de boerderij wordt ook gelegenheid geboden om voorlichting te geven over het Groene Hart; hierover zal de exploitant contact opnemen met de Stichting.

  Uit de contracten valt verder af te lezen dat van frequente grootschalige evenementen – met als gevolg veel geluidsoverlast en overmatige verkeers- en parkeerdruk – geen sprake kan zijn. De geluidsbelasting op het stiltegebied wordt niet negatief beïnvloed.
  Op basis van deze informatie heeft de Stichting haar zienswijze bij schrijven van 5-10-2015 ingetrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *