Sanering Glastuinbouwgebied Noordse Buurt

Gebiedsgemeente Nieuwkoop   / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart                              (archief) zie Noordse Buurt (nieuw)

De Noordse Buurt ligt aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. In het gebied, dat circa 125 hectare groot is, staan kassen die deel verouderd en vervallen zijn. Door de laag gelegen polder en de waterbehoefte van de glastuinbouw wordt veel water onttrokken aan de Nieuwkoopse Plassen, waardoor deze op hun beurt moet worden aangevuld met vervuild rivierwater. Sanering van dit gebied wordt daarom wenselijk geacht.

Volgens de structuurvisie van de gemeente Nieuwkoop wordt het gebied ingericht als natuurgebied. “Het opheffen van de glastuinbouw van de Noordsebuurt en de transformatie naar natuurgebied zal een gunstig effect hebben op de waterhuishouding van de Nieuwkoopse Plassen. De wateruitname ten behoeve van de glastuinbouw kan worden gestaakt waardoor de waterkwaliteit verbetert. Bij de transformatie naar natuur zal het waterpeil worden opgezet en licht fluctureren waardoor verdere bodemdaling en wegzijging wordt tegengegaan. ”

Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2040 vastgesteld. Ook is in dezelfde raadsvergadering het nieuwe bestemmingsplan voor de Noordse Buurt vastgesteld. Daarmee gaf de raad het startsignaal voor de uitvoering van de zogenaamde sleutelprojecten uit de Structuurvisie:

1. de transformatie van de Noordse Buurt van glastuinbouwgebied naar natuur;
2. de ontwikkeling van een nieuw, duurzaam glastuinbouwgebied; (zie Glastuinbouwplannen)
3. de bouw van 430 (extra) woningen op diverse locaties in de gemeente. (zie Woningbouwprojecten)

Op 11 augustus wijzigt de provincie haar structuurvisie en stelt een Provinciale Structuurvisie Noordse Buurt vast. De woningbouw vormt een belangrijkste kostendrager voor de transformatie van de Noordse Buurt.

De veranderde economische situatie zorgt er echter voor dat woningbouwprojecten stagneren. Daarom is de gemeente eind 2011 een proces gestart ter heroriëntatie op de sleutelprojecten. Op 28 juni 2012 heeft de raad hierover een besluit genomen. Besloten is een andere koers te varen: een geleidelijker omvorming met ruimte voor andere passende functies. Op verzoek van de gemeente heeft de provincie de provinciale structuurvisie bijgesteld (30 januari 2013). Hierdoor is de natuurbestemming vervallen en heeft het gebied Noordse Buurt een bestemming gekregen als “transformatiegebied naar agrarisch gebied met verspreid liggende tuinbouw”.

In 2014 slaagt de gemeente erin om overeenstemming te bereiken over de aankoop van bijna alle bedrijven.  In totaal verkozen 46 bedrijven om op vrijwillige basis aan de gemeente te verkopen. Een deel van de aangekochte bedrijven is al gesloopt waarmee de transformatie zichtbaar is ingezet. In totaal maken 15 tuinbouwbedrijven uit de Noordse Buurt een nieuwe start. Slechts één glastuinbouwbedrijf en een zorginstelling blijven gevestigd in de Noordse Buurt.

In 2014 treedt ook een nieuw gemeentebestuur aan. In het nieuwe collegeprogramma wordt afgezien van de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied in Nieuw Amstel Oost.

Reacties-samenvatting

Vereniging Aardamstaete zeggen niet tijdig te zijn gekend in de plannen van de bouw van 80 woningenin Ter Aar West waarvan zij tegenstander is.
Platform Nieuw Nieuwkoop bundelt bewoners- en natuurbelangen en waarschuwen tegen verlies van natuur en landschap en teloorgang van de eigenheid en leefbaarheid van dorpen.
Vereniging Open Nieuwveens Polderlandschap (VONP): nieuwbouw als financieringsbron voorziet niet in lokale woningbehoefte.
Burger Belangen Nieuw Amstel Oost (BBNAO) vindt dat er nog genoeg ruimte is voor tuinders die weg moeten; nieuwe gebieden niet zomaar aanwijzen.

Organisaties

Documenten

 

4 gedachten over “Sanering Glastuinbouwgebied Noordse Buurt

 1. Vereniging Aardamstaete

  De vereniging Aardamstaete maakt zich al jaren sterk om de leefbaarheid in onze wijk te waarborgen. Wij zijn daarom tegen de ontwikkelingen die onder het vorige college in gang zijn gezet om 80 woningen te bouwen in Ter Aar West.
  Het besluit om de rode contour op deze locatie te verleggen is genomen, zonder daarbij de betrokken bewoners op een juiste wijze in kennis te stellen. De bewoners hebben daardoor niet kunnen reageren op dit besluit, wat verregaande consequenties voor hen met zich meebrengt. De wethouder heeft dit erkent maar hier vervolgens niets mee gedaan. Wij hopen dat het nieuwe college een meer open en constructievere manier van overleg met betrokken bewoners gaat voeren.
  De intentie van het collegeprogramma beloofd in die zin veel!

 2. Burger Belangen Nieuw Amstel Oost (BBNAO)

  De BBNAO kan zich in grote lijnen goed vinden in de voorstellen van het coalitieakkoord. Vooral als het gaat om de ontwikkelingen van Nieuw Amstel Oost. Deze zijn niet langer haalbaar en betaalbaar. Nieuwkoopse tuinders krijgen de mogelijkheid om te ontwikkelen direct aansluitend aan het Nieuwveens Jaagpad en Molenkade (deel 1A). Tevens heeft de inspreker zeven punten
  ingebracht:
  1. De Gemeente Nieuwkoop heeft nog een aanzienlijke sanerings- en herstructureringsopdracht.
  2. Door sanering en herstructurering komt ruimte beschikbaar om enkele tuinders desgewenst te faciliteren.
  3. Er is nog voldoende ruimte beschikbaar binnen het huidige bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden.
  4. Voordat er nieuwe gebieden aangewezen worden dient de SER ladder strikt Regionaal toegepast te worden (ook voorwaarde Provincie Zuid Holland). Derhalve eerst beschikbare ruimte benutten voordat er nieuwe uitleg plaats kan vinden.
  5. Een objectief onderzoek naar vraag- en aanbod van Glas in de Greenport dient plaats te vinden.
  6. Gelet op de hiervoor genoemde punten dient NAO niet in 2014 (gedeeltelijk) opgenomen te worden in het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
  7. Bij gesprekken over tuinbouw ontwikkelingen dienen alle relevante stakeholders betrokken te worden. Dit betreft grondeigenaren, tuinders, omwonenden, dorpsvereniging Nieuwveen in oprichting en Dorpsraad Vrouwenakker.

 3. Platform Nieuw Nieuwkoop

  Vanuit de bewoners ontstaat grote weerstand tegen de plannen;
  BurgerBelangen (BB-NAO) richt zich tegen een nieuw kassencomplex in Nieuw Amstel Oost (NAO) en andere bewoners en milieugroepen keren zich tegen de nieuwbouwplannen. Stichting Groene Hart heeft de groepen samengebracht in het “Platform Nieuw Nieuwkoop”. Bewoners vrezen dat door grote uitbreiding van het dorp de eigenheid en de leefbaarheid geweld wordt aangedaan. Milieuorganisaties vrezen verlies van natuur en landschap. Er worden grote delen van het groene hart afgeknabbeld. Bij Rijsenhout (NH) ligt het glastuinbouwgebied PrimAviera waar nog voldoende ruimte is.

 4. Vereniging Open Nieuwveens Polderlandschap (VONP)

  Als vereniging zijn wij om verschillende redenen tegen deze grootschalige bouwplannen.
  – Wij vinden het onjuist dat de bouwdrift wordt ingegeven om andere projecten binnen de gemeente te financieren (onder andere voor het veranderen van de Noordse tuindersbuurt in “natuurgebied”).
  – Wij vinden dat deze nieuwbouw niet voorziet in enige woningbehoefte van de inwoners van de leefkern Nieuwveen. Dit geldt zeker voor de geplande exclusieve vrijstaande huizen die tussen de Roggeveldweg en de golfbaan moeten verrijzen.
  – Er wordt met willekeur èn onzorgvuldig omgegaan met de geluidcontourenproblematiek van Schiphol. De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de geluidcontour waar formeel niet gebouwd mag worden.
  – Het bestemmingsplan geeft ook aan dat dit gebied een cultuur historisch open landschap moet blijven. Dat willen we zo houden.

  –Samengevat: de bouwplannen gaan ten koste van het karakteristieke open Nieuwveens polderlandschap. Daarnaast vinden wij dat de bouwplannen in deze vorm en omvang niet voorzien in enige behoefte van de inwoners van de leefkern Nieuwveen. Wij willen daarom in de komende periode alles doen om deze bouwplannen te stoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *