Transformator- en schakelstation Kortrijk, Breukelen

Gebiedsgemeente Stichtse Vecht  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

TrafoKortrijkTen zuid westen van Breukelen in gemeente Stichtse Vecht ligt de polder Kortrijk. Deze polder bestaat op dit moment nog uit een open en ongeschonden landschap.
Landelijk netbeheerder TenneT TSO B.V. bouwt hier een 380/150 kV transformator- en schakelstation. Door dit transformatorstation wordt een koppeling gemaakt tussen het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en het regionale 150 kV-hoogspanningsnet. Dit transformatorstation is nodig omdat in geval van een calamiteit de elektriciteitsvoorziening in het regionale net van de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht, niet gewaarborgd kan worden. Daarnaast voldoet het huidige hoogspanningsnet op bijvoorbeeld op koude dagen als de elektriciteitsvraag hoog is, ondanks noodmaatregelen, niet aan de eisen die aan een hoogspanningsnet worden gesteld.

De structuurvisie van provincie Utrecht (PRS) biedt in het landelijk gebied geen ruimte voor zo’n ingreep in het open landschap. Dat geldt ook voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied West, dat gemeente Stichtse Vecht onlangs heeft vastgesteld. Omdat het een nationaal belang betreft, vallend onder de coördinatieregeling heeft EZ een inpassingsplan opgesteld. Dit is medio juni 2014 vastgesteld. Op 25 februari 2015 heeft de Raad van State de beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk geworden.

Reacties-samenvatting
De discussie gaat over de grote ingreep in het open landschap en of niet beter een plek in het al verrommelde deel aan de oostkant van de snelweg A2 hiervoor benut kan worden.
Reacties zijn opgenomen van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen en van Provincie Utrecht.

Organisaties

Documenten

Reacties

Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen is evenals de gemeente tegen de vestiging gekant. De stichting heeft een zienswijze ingediend tegen het realiseren van het station op de huidige locatie. Een beter alternatief ziet de stichting in een locatie ten oosten van de snelweg; daar ligt tenslotte al een hoogspanningsstation en een verrommeld bedrijventerrein dat een goede sanering kan gebruiken. De stichting heeft een deskundige-rapport laten opstellen, waaruit locatie Ruwiel  aan de oostkant van de A2 (in de “corridor”) als geschikte locatie naar voren komt. Zo kan een ‘sprong over de A2’ worden voorkomen.

Provincie Utrecht
Inzet van de provincie is het zorgen voor een optimale inpassing, handhaven van het slotenpatroon, natdras plek, watergangen en groen met aandacht voor de veenpakketten. EZ heeft een inpassingsplan opgesteld vanwege het nationaal belang van het schakelstation. De genoemde stichting is één van de reclamanten; de door hen geopperde oostelijke locatie is ook niet ‘mooi’, want dat vraagt een extra hoge en dubbele oversteek over spoor en A2. Zo’n oversteek is ook van invloed op het landschap, negatiever dan de nu geplande oversteek.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *