Uitbreiding SnowWorld, Zoetermeer

Gebiedsgemeente Zoetermeer  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart
 Wijk en Wouden

Snowworld

SnowWorld Zoetermeer is een indoor skibaan gelegen in het Buytenpark ten westen van Zoetermeer. Snowworld wil uitbreiden door een van de banen te verlengen.
Het oorspronkelijk plan voor uitbreiding met een vierde grote baan bleek onhaalbaar. Het nieuwe plan bestaat uit het verlengen van de bestaande derde piste. Deze piste heeft in de huidige situatie een lengte van 210 meter en een hoogte van 32.2 meter. Na de uitbreiding zal de piste een lengte van ruim 300 meter en een hoogte van 68.7 meter hebben. Op de kop van de uitbreiding van de piste zullen een uitkijktoren en een panoramabalkon gerealiseerd worden die vrij toegankelijk zijn vanuit het Buytenpark.
Het Buytenpark is een voormalige puinstort met heuvels tot 20 meter hoog. Hierdoor is een geaccidenteerd terrein ontstaan waarbij de opgebrachte leeflaag, hoogteverschillen, vochthuishouding en het microklimaat de voorwaarden hebben geschapen voor een bijzondere flora en fauna. Inmiddels is daar een prachtig natuurgebied ontstaan. Het is een weidevogelgebied met een behoorlijke populatie roofvogels, waaronder verschillende soorten uilen. Bebossing van het gebied wordt tegengegaan door er schapen, pony’s en Galloway runderen te laten grazen.

De stichting Kwaliteitsteam Buytenpark, die is samengesteld uit een aantal bewoners- en natuur- en milieugroepen, ziet grote kansen voor de natuurontwikkeling en zet zich in voor bescherming van het gebied. Zij ziet de uitbreidingsplannen als bedreigend voor de natuur; ook heeft de hoogte van de verlengde baan een grote visuele impact op de omgeving en het groene hart.

Gemeente Zoetermeer wil de uitbreiding mogelijk maken. Op de Groenkaart van de gemeente is het uitbreidingsgebied aangewezen als natuurkern. Deze inbreuk zal op twee wijzen gecompenseerd worden, te weten kwantitatief en kwalitatief. Voor de kwantitatieve compensatie wordt het oppervlakte aan natuur dat verloren gaat elders in het Buytenpark toegevoegd. Voor de kwalitatieve compensatie zullen er bosschages op het maaiveld van de verlengde piste worden geplaatst. Ook wordt er op de plaats van de kwantitatieve compensatie geïnvesteerd in de verhoging van de biodiversiteit.Snowworld2

Om de verlenging van de derde baan mogelijk te maken heeft de gemeente aan ontwerp-bestemmingsplan ter visie gelegd met toepassing van de coördinatieregeling. Met de coördinatie van bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de watervergunning vinden de voorbereiding, de terinzageleggingen voor de zienswijzenprocedure en de beroepsprocedure gelijktijdig plaats.
Op de plannen zijn zienswijzen ingediend door de stichting  Kwaliteitsteam Buytenpark en Stichting Groene Hart.

Op 14 september 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

 

Reacties Samenvatting

SnowWorld wil met de uitbreiding van de derde piste het aantal bezoekers verhogen en het aantal bestaande bezoekers langer te binden. Hierdoor hoopt men de toekomst van het complex veilig te stellen.
Gemeente Zoetermeer heeft de ambitie om een leisure-stad te zijn.
Kwaliteitsteam Buytenpark is tegen de uitbreiding van de derde piste. Hierbij gaat het vooral om de inbreuk die de uitbreiding op het karakter van het Buytenpark en omgeving zal maken. Zij vindt de toegezegde natuurcompensatie niet goed geregeld.
Stichting Groene Hart wijst daarnaast op de landschappelijke effecten op drie waardevolle polders binnen het Groene Hart.

 

Organisaties

Documenten

 

Reacties

Stichting Groene Hart, artikel in Groene Flits 23 maart
        Verlenging Skibaan Snowworld op komst
Momenteel ligt het Ontwerpbestemmingsplan Verlenging derde baan SnowWorld te inzage, gelijktijdig met een ontwerpomgevingsvergunning en -watervergunning. Doel van de uitbreiding is het aantal bezoekers te verhogen en om bestaande bezoekers beter/langer te binden en daarmee de toekomst van het complex veilig te stellen. In eerste instantie zijn plannen uitgewerkt voor een geheel nieuwe vierde skibaan. Omdat een vierde baan financieel niet haalbaar gebleken is, gaat het nu om een verlenging van de derde baan, die hoger wordt dan de eerder geplande vierde baan. De top van de baan (die nu 32,2 m. hoog is) gaat naar 68,7 m.

De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft al laten weten grote bezwaren te hebben tegen verdere uitbreiding van de skibanen. Ook de Stichting Groene Hart heeft nu laten weten dat ze het uitbreidingsplan betreurt. De stichting heeft in het verleden die voorstellen steeds aangeduid als bedreigingen van de waardevolle natuur aan de westrand van Zoetermeer en gewezen op de landschappelijke effecten op ondermeer de Zoetermeerse Meerpolder, aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht, omdat het de oudste droogmakerij van Rijnland is; en op de Nieuwe Driemanspolder en de Drooggemaakte Grote Polder, beiden Topgebieden Cultureel Erfgoed. Het gaat dus om drie waardevolle polders binnen het Groene Hart, waarvoor de stichting zich inzet. Ze vindt het ook niet uit te leggen dat aan de achterzijde een uitzichtspunt wordt gecreëerd over het Groene Hart dat tegelijkertijd hierdoor wordt aangetast. Volgens de gemeente wordt het natuurkerngebied niet verkleind en wordt het verlies aan groen gecompenseerd.
Zie ook op de kwaliteitsatlas de kwaliteitsopgave Snowworld.
Zie ook: http://www.kwaliteitsteambuytenpark.nl .

 

Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark vs. Gemeente Zoetermeer

Het Kwaliteitsteam Buytenpark blijft verlenging van de derde baan van SnowWorld in
westelijke richting tot ruim 300 meter en meer dan verdubbeling van de hoogte onacceptabel
vinden. Het KB blijft bovendien van oordeel dat de plannen onvoldoende voorzien in
natuurcompensatie, met name in kwantitatieve zin. Wel kan het KB instemmen met de
voorgestelde kwalitatieve compensatie maatregelen. In de laatste bijeenkomst met het KB
van 11-9-2014 is aan het KB een voorstel gedaan tot kwantitatieve compensatie van de
bestemming natuur. Alhoewel de gemeente van mening is dat er geen extra kwantitatieve
compensatie hoeft plaats te vinden is aan het KB het voorstel gedaan de bestemming Groen
van het noordoostelijke eiland te veranderen in Natuur. Het KB is van mening dat dit een
goede aanvulling is. Maar het KB wil dat er ook rekening mee wordt gehouden, dat de
aantasting van het natuurgebied niet twee- maar driedimensionaal is. Dit heeft niet alleen
nadelige gevolgen voor de natuur, maar maakt naar mening van het KB een inbreuk op het
karakter van dit deel van het park als extensief recreatiegebied. In dit verband bepleit het KB
opnieuw, beperking van het bouwvolume en vraagt het met klem, af te zien van de
‘uitkijktoren’. Dit ook omdat die naar mening van het KB de incorrecte doelstelling heeft,
apart publiek te trekken, met als ongewenst gevolg verstoring van de natuurlijke rust ter
plaatse. De gemeente deelt deze mening niet, zoals al eerder verwoord in dit
tweekolomenstuk. (Twee kolommen stuk SnowWorld definitief behorend bij BW-besluit beeldkwaliteitsplan SnowWorld.pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *