Veenweideconvenant Gouwe Wiericke

VeenweideconvenantGWHet programma Veenweide Convenant Gouwe Wiericke is een samenwerkingsverband tussen Provincie Zuid-Holland, een aantal gemeenten en waterschappen om de problemen rondom het veenweidegebied gelegen tussen Hollandse IJssel, de Meije en de Gouwe integraal aan te pakken. Het gebied Gouwe Wiericke is een gevarieerd veenweidelandschap met belangrijke landschappelijke, natuur en cultuurhistorische waarden zoals het fort Wierickerschans als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Het gebied wordt voor een groot gedeelte gebruikt door de landbouwsector in de vorm van melkveehouderij.

De aanhoudende oxidatie van het veen, onder andere door intensivering van de landbouw, veroorzaakt een verder gaande bodemdaling waardoor het veenweide landschap wordt bedreigt. De Provincie Zuid-Holland en betrokken partijen hebben in 2010 het Veenweideconvenant opgesteld.

Doel van het programma Veenweideconvenant:

 • een klimaatbestendige inrichting van het gebied, gebaseerd op een duurzame waterhuishouding en een robuust watersysteem;
 • een robuuste en duurzame natuur, gebaseerd op het versterken van kwaliteit en omvang van de bestaande natuurwaarden in het veenweidegebied;
 • een duurzame en economisch levensvatbare landbouw, gebaseerd op de (melk)veehouderij en het beheer van landschap en natuur;
 • behoud en ontwikkeling van het waardevolle cultuurlandschap en de cultuurhistorische waarden;
 • ontwikkeling van recreatie en daarmee versterking van het economisch draagvlak in Gouwe Wiericke en de leefbaarheid van de Randstad.

Door samenwerking en integrale aanpak van de doelen wordt het mogelijk om meerwaarde te creëren. De doelen worden onder andere vertaald in concrete projecten als het realiseren van de Groene Ruggengraat.
In totaal is binnen het samenwerkingsverband een budget beschikbaar gesteld van 98 miljoen euro. Dit budget is onder andere afkomstig van de Nota Ruimte (beschikbaar tot 2014) en EHS (beschikbaar tot 2018).

Vanuit de Nota Ruimte worden diverse projecten gefinancierd om de veenweide problematiek aan te pakken. Het gaat in deze met name om projecten die bijdragen aan het duurzaam in stand houden van het bodemsysteem en de waterhuishouding. Het budget hiervoor wordt beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten. De uitvoering van de projecten wordt gerealiseerd door gemeenten en waterschappen. Voor de Gouwe Wiericke worden de volgende Nota Ruimte projecten uitgevoerd:

Als gevolg van veranderingen in het rijksbeleid vindt aanpassing in het investeringsprogramma plaats.

 

Organisaties

Het Veenweideconvenant is afgesloten met Provincie Zuid-Holland, gemeenten en waterschappen:

Daarnaast zijn de volgende maatschappelijke organisaties betrokken;

 • Stichting Groene Hart
 • LTO-Noord en de agrarische natuurverengingen de Parmey, Weide en Waterpracht en Lange Ruige Weide
 • Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
 • Landschapsbeheer Zuid-Holland
 • Het Erfgoedhuis
 • De KNNV

Documenten:

NIEUW:  Gebiedsovereenkomst Veenweiden getekend, 8 dec. 2016

zie ook Kwaliteitsopgaven:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *