Vergeer Kaas, Reeuwijk/Dorp

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

Vergeer LC foto s 2013 021 V8

Uitbreiding Vergeer Kaas  (archief)

Vergeer Kaas is een lokaal bedrijf in kaashandel dat in 1934 is opgericht door Dirk Vergeer. Het bedrijf is gevestigd aan de Reewal en is nauw verbonden met het Reeuwijk-Dorp. Naast deze hoofdvesting heeft Vergeer ook een vestiging aan de Dorstweg in Reeuwijk-Dorp, in Woerden en Bodegraven. In 2009 bestond het familiebedrijf 75 jaar.
Inmiddels is het bedrijf veel verder uitgegroeid dan de nostalgische boerderij in het idyllische landschap op de grens van de Reeuwijkse en de Middelburgse polder. In de afgelopen jaren hebben diverse schaalvergrotingen plaatsgevonden waarbij het bedrijf 2 tot 3 keer zo groot is geworden. Met deze schaalvergroting is de druk op het landschap toegenomen. De oude dijk die de Reeuwijkse en Middelburgse polder van elkaar scheidde is deels verwijderd, er zijn diepe kelders aangebracht en het vrachtverkeer is exponentieel toegenomen.
In 2009 heeft het bedrijf de naast gelegen drie bedrijven met totaal 11000m2 aan de Reewal opgekocht. Dit bied het bedrijf de mogelijkheid om verder uit te breiden en zo de productie en logistiek bij elkaar op een locatie te brengen. Om dit laatste mogelijk te maken heeft Vergeer een rapport laten opstellen. Indien het rapport door de Raad was aangenomen zou Vergeer een vrijbrief hebben om buiten de rode bebouwingscontour te bouwen daarbij zou Vergeer een bijdrage van 50.000 euro doen voor het verbeteren van de ontsluiting. De bewonersvereniging ‘Reeuwijk één Dorp’ heeft hier fel tegen geprotesteerd.
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in 2008 ter visie gelegen. Daarna heeft het plan een tijd stil gelegen in verband met de ontwikkelingen rondom City Life. Inmiddels is besloten het plandeel City Life buiten het bestemmingsplan Reeuwijk Dorp te laten.
Eind 2012 is uiteindelijk het ontwerp-bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp ter inzage gelegd. In dit plan wordt de uitbreiding van het bedrijvencomplex van Vergeer Kaas aan de Reewal mogelijk gemaakt. Een wijzigingsbevoegdheid biedt nog steeds de mogelijkheid voor een (beperkte) uitbreiding buiten de rode bebouwingscontour. Het bestemmingsplan heeft tot 6 januari 2013 ter visie gelegen, waarbij zienswijzen zijn ingediend door de Bewonersvereniging Reeuwijk één Dorp en de Stichting Groene Hart. Bij de beantwoording van de zienswijzen heeft de gemeente voorgesteld de goot- en nokhoogten en het bebouwingspercentage te verminderen. Nog voordat dit in de raad besproken is heeft Vergeer gereageerd met een rapport van Peutz in een poging de aanpassingen terug te draaien. Doordat de verantwoordelijke wethouder intussen is opgestapt worden nu zaken gedaan met een andere wethouder, die aan de eisen van het bedrijf tegemoet wil komen. Met de opgestapte wethouder is echter de hele CDA-fraktie uit de coalitie gestapt, waardoor de coalitie geen meerderheid meer heeft binnen de gemeenteraad. De vaststelling van het bestemmingsplan is nu opgeschort. Het plan wordt opnieuw behandeld in de raadscommissie van 25 april.
Uiteindelijk wordt 15 mei 2013 het bestemmingsplan vastgesteld als een conserverend plan. Er zijn dus geen ingrijpende voorzieningen opgenomen, hoewel het aanbrengen van vrij liggende fietspaden wel wenselijk wordt geacht vanwege het vrachtverkeer van Vergeer. Wel wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het rechttrekken van de oeverlijn langs het bedrijventerrein van Vergeer. Omdat daarvoor een damwand geplaatst moet worden en er nog geen afspraken zijn gemaakt over de vereiste watercompensatie is dit voorlopig als wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Het dilemma van de casus Vergeer Kaas is dat dit familiebedrijf al meer dan 75 jaar verbonden is met Reeuwijk-Dorp, het bedrijf heeft een enorm aandeel in de lokale/regionale economie. Het verder uitbreiden met ca. 10m hoge blokkendozen buiten de door de overheid vastgestelde bebouwingscontouren zal een enorme en onomkeerbare impact hebben op het kleinschalige landschap en de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. Hoewel de problematiek zich met name lokaal uit in de vorm van toenemend vrachtverkeer is de casus veel breder te trekken. De gemeente laat zich verleiden door de ondernemer om toe te geven aan de wensen van het bedrijf terwijl elders in de omgeving bedrijven terreinen genoeg zijn waarbinnen een duurzame oplossing mogelijk wordt gemaakt. Uitdaging voor de gemeente ligt op het vlak om met de lokale ondernemer de eisen en wensen te onderzoeken en deze af te zetten tegen duurzame mogelijkheden.

 

Vergeer Holland heeft inmiddels aangegeven te gaan uitbreiden op een bedrijventerrein in Bodegraven, Portugalweg 20.

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 25 mei 2016 een bestemmingsplan vastgesteld dat de uitbreidingsplannen van Vergeer Holland op het perceel Portugalweg 20 mogelijk maakt. De gemeente heeft met Vergeer afgesproken dat, als het nieuw te bouwen bedrijfspand aan de Portugalweg in gebruik wordt genomen, het gebruik van het pakhuis aan de Dorpsweg 7 (‘Sint Catharina’) voor kaasopslag wordt beëindigd.

Reacties

Bewonersvereniging Reeuwijk één Dorp wil dat de verruimde volume op de locatie aan de Reewal wordt verminderd en gesaneerd.
Gemeente zegt dat Vergeer bedrijfslocaties heeft aangekocht waar volgens bestaand bestemmingsplan al gebouwd mocht worden met de huidige hoogtes.
In overleg is vastgesteld dat vóór 2020 deze uitbreidingsbehoefte bij het bedrijf niet aan de orde is.

 

Organisaties:

Documenten:

  • Persbericht: College vraagt provincie mee te werken aan uitbreiding Vergeer Holland in Reeuwijk-Dorp 22-02-2012
  • Bestemmingsplan Reeuwijk-Dorp (gewijzigd vastgesteld 15 mei 2013)
    Beroep van bewonersvereniging Reeuwijk één Dorp is ongegrond verklaard.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *