Windmolenpark Autena, Vianen

Gebiedsgemeente Vianen  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

WindparkAutena2Eneco Wind B.V. wil in de gemeente Vianen een windmolenpark ontwikkelen. Het gaat hierbij om de bouw van drie windturbines met een hoogte van ruim 165 meter in de polder de Biezen ten zuiden van knooppunt Everdingen.
In het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2009’ van gemeente Vianen is het mogelijk om windturbines met een totale hoogte van maximaal 20 meter bij bedrijfsgebouwen te plaatsen. In de Landschapsvisie (mei 2014) van Vianen wordt geconstateerd dat windturbines een grote invloed op het landschap hebben en dat grote windturbines niet passen bij de kleinschaligheid van het landelijk gebied van Vianen. Kleine windturbines op agrarische erven hebben een minder grote impact op het landschap en zijn binnen het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” wel toegestaan.
Volgens de landschapsvisie (zie Visiekaart) zijn de drie grote turbines bij knooppunt Everdingen wel passend, omdat deze op de overgang naar het stedelijk gebied komen te staan. De gemeente stelt dat dit initiatief goed binnen haar duurzaamheidsbeleid past, bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals afgesproken met het Rijk en voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en heeft daarom besloten medewerking te verlenen aan het initiatief.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in juli 2014 ter inzage gelegen, daarop zijn 501 zienswijzen ingediend.
Op 30 september 2014 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Windpark Autena vastgesteld. Hiertegen zijn beroepen ingediend door omwonenden, door De Vijfheerenlanden, Stichting Buiten Gezond in Vianen en Stichting Groene Hart .
Op 27 mei 2015 heeft de Raad van State de beroepen ongegrond verklaard.

In september 2017 zijn de windturbines geplaatst.
In december worden onverwachts ook bomen aan de Autenasekade gekapt (zie Autenasekade – Parel van Vianen – aangetast)

 

Reacties -samenvatting

Team Bescherm Autena en omwonenden: Een brede coalitie van bewoners- en milieuorganisaties (Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, Stichting Buiten Gezond in Vianen, Stichting Ons Groene Milieu, de Vereniging Platform Vianen) is tegenstander van de windturbines. Vanwege nabijheid natuurgebied, geluid, trillingen, slagschaduw, natuurschade en horizonvervuiling in het Groene Hart.

Initiatiefnemer: Eneco acht de schade zeer beperkt. Windenergie is momenteel een van de goedkoopste duurzame energiebronnen en daarom een belangrijk toe te passen technologie.

Overheid: Gemeente vindt de aanleg passend binnen haar duurzaamheidsbeleid en een goede ruimtelijke ordening. Ze acht de plek verantwoord en de klachten ongegrond. Het aantal bezwaarmakers staat in geen verhouding tot het aantal inwoners.

Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is voorstander van windenergie en wil met een gedragscode het draagvlak voor windenergie vergroten. Ze staat positief t.o.v. de jaarlijkse bijdrage van Eneco aan een landschapskwaliteitsfonds.

Vereniging Eigen Huis: ook deze organisatie pleit voor spelregels.

Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) vindt dat Nederland het Verdrag van Aarhus moet naleven.

 

Organisaties

Documenten

 

Reacties

Team Bescherm Autena, waarin onder andere Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden, Stichting Buiten Gezond in Vianen, Stichting Ons Groene Milieu, de Vereniging Platform Vianen en bewoners van diverse locaties in Hagestein vertegenwoordigd zijn, heeft verschillende bezwaren tegen het windpark.
De gekozen locatie aan de rand van het natuurgebied Autena wordt als zeer onwenselijk gezien. De recente ervaringen in Houten en andere locaties van turbines in Nederland laten zien dat bewoners in de bebouwde kommen van Hagestein en Vianen last kunnen krijgen van geluid, trillingen en slagschaduw. Ook natuurschade kan niet uitgesloten worden, aldus Team Bescherm Autena. Van de wethouder heeft ze vernomen dat de gemeente ter compensatie van de ruimtelijke kwaliteit ieder jaar een bedrag zal gaan ontvangen. Dit toont volgens het Team aan dat het besluit van de gemeente niet gebaseerd is op algemeen belang, maar op eigen financieel belang doordat het windpark de gemeente een fors begrotingsvoordeel van structurele aard zou opleveren. (bron: Het Kontakt, 6-7-2014)


Volgens Eneco blijft de schade door de windturbines zeer beperkt. Zo zou volgens de energiemaatschappij de slagschaduw per jaar op een woning slechts zes uur plaatsvinden. Ook het aantal woningen binnen een straal van een kilometer, namelijk 28, is heel weinig, aldus Eneco. Verder zou de geluidshinder zeer beperkt blijven door de aanwezigheid van de A27 en A2. Bovendien is maar een gering deel van de Viaanse bevolking tegen de komst van de windmolens, aldus Eneco. (bron: Het Kontakt , 6-7-2014)
Eneco geeft aan dat de bouw van het Windpark Autena past in haar strategie om haar energievoorziening te verduurzamen. Volgens Eneco is windenergie momenteel een van de goedkoopste duurzame energiebronnen en daardoor voor Nederland een belangrijke technologie om te benutten. Eneco geeft aan dat de geplande locatie geschikt is vanwege de ligging dichtbij de snelweg (knooppunt Everdingen). Daarnaast zou het windpark niet in de stad maar tegen de stadsrand komen te liggen (met de rand van Hagestein op een kilometer afstand). Verder betoogt Eneco dat er relatief weinig omwonenden zijn. Eneco geeft verder aan dat de locatie geen afbreek doet aan het groen. Volgens Eneco blijft de schade door de windturbines zeer beperkt. Zo zou volgens de energiemaatschappij de slagschaduw per jaar op een woning maximaal zes uur plaatsvinden. Ook de geluidshinder zou beperkt blijven.      Voor meer informatie zie Eneco/windpark-Vianen


De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines wijst echter op de risico’s van laagfrequente geluid van windmolens een geeft aan dat er meer onderzoek nodig is. Maar het maximale geluidsniveau van 47 decibel levert wel degelijk hinder op voor de bewoners, aldus de vereniging. (Bron: Het Kontakt, 18-9-2014).
De Vereniging beschuldigt de gemeente Vianen van belangenverstrengeling doordat zij als aandeelhouder van Eneco een voorkeursbehandeling heeft gegeven aan Eneco. De Vereniging vindt dat de gemeente zelf samen met de bevolking een plan had moeten maken en deze bij openbare inschrijving moeten toewijzen aan een bedrijf. Het informeren van burgers en het betrekken van hen bij de besluitvorming is in gebreke gebleven, aldus de Vereniging.
(bronnen:  NLVOW/enecostad  en  NLVOW/Windwaarschuwing)


Team Bescherm Autena pleit voor het onderzoeken van andere locaties, bijvoorbeeld op een van de bedrijventerreinen, die naast het natuurgebied liggen. Daarnaast heeft er, in tegenstelling tot in andere gemeenten, geen draagvlakonderzoek onder de Viaanse bevolking plaatsgevonden, zo beoogt Team Bescherm Autena. (bron: Het Kontakt , 6-7-2014)


Volgens het College van B&W gaat het hier om de combinatie van bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen en een goede ruimtelijke ordening. Uit rapporten blijkt dat de plaatsing van de windturbines op de huidige locatie een verantwoorde plek is.  De 966 ontvangen zienswijzen over onder andere gezondheidsrisico’s, horizonvervuiling of aantasting van het landschap en natuur, afkomstig van 573 unieke adressen, die niet allemaal uit eigen gemeente komen, zijn geen aanleiding geweest voor het college om niet door te gaan met de plannen voor het windpark en/of het opnemen van aanpassingen in het bestemmingsplan. (Bron: Het Kontakt, 2-9-2014)


De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) is voorstander van windenergie als zijnde de meest duurzame energiebron. Ze heeft in september 2014 samen met de andere Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu en Greenpeace en met de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) een gedragscode ondertekend. Met de ‘Gedragscode draagvlak en participatie windenergie op land’ willen zij het draagvlak voor windenergie versterken en rekening houden met de impact die windturbines op de leefomgeving zal hebben.
zie ook reactie 3-4-2015.


De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) is van mening dat de Staat der Nederlanden op het gebied van windenergie te weinig rekening houdt met de bepalingen uit het Verdrag van Aarhus, en wil op grond hiervan een klacht indienen tegen de Staat. Hoewel niet juridisch bindend zal een uitspraak van het Compliance Committee van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in Genève wel degelijk politieke gevolgen hebben en de Staat dwingen om internationaal beschermde rechten van de burgers te gaan respecteren.


 

3 gedachten over “Windmolenpark Autena, Vianen

 1. Vereniging Eigen Huis

  Vereniging Eigen Huis heeft zeven spelregels geformuleerd die er voor moeten zorgen dat het draagvlak bij omwonenden van windturbines wordt vergroot. De vereniging wil dat overheid en windturbine-exploitanten deze uitgangspunten altijd mee nemen bij planontwikkeling, bouw en exploitatie van windturbines binnen een straal van 2 kilometer van woningen. De vereniging vraagt de lijsttrekkers van de Provinciale Staten verkiezingen van 18 maart of ze bereid zijn deze spelregels te volgen en zal de reacties kenbaar maken aan haar 700.000 leden.
  Lees de Toelichting op de spelregels

 2. Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU)

  Het Rijk heeft afspraken gemaakt met de provincies over nieuwe windmolens en Utrecht moet volgens die afspraken in 2020 65 MW gerealiseerd hebben; dat komt neer op ca. 27 molens. Momenteel staan er 7. Kortom, om de doelen voor duurzame energie te behalen, begint de tijd te dringen. De NMU is voorstander van meer windenergie in de provincie. Dat betekent niet dat we vinden dat de hele provincie vol gezet moet worden. We beseffen dat windmolens veel discussie oproepen, vanwege geluid, slagschaduw, horizonvervuiling en natuur. We hebben een analyse gemaakt van locaties die in potentie geschikt zijn, vanuit het perspectief van landschap en leefomgeving. Onze locaties zijn gekoppeld aan infrastructuur en/of bedrijventerreinen en de locatie in Vianen voldoet hier aan. Vervolgens moet voor iedere locatie gedegen onderzoek plaatsvinden naar de daadwerkelijke geschiktheid. Voor windpark Autena heeft dit onderzoek plaatsgevonden en op basis hiervan blijkt de locatie inderdaad geschikt. De jaarlijkse bijdrage van Eneco aan een landschapskwaliteitsfonds vinden wij positief. Zorg als gemeente dat dit geld goed wordt besteed en betrek hier de bewoners ook bij. Voorts vinden wij het belangrijk dat Eneco goede mogelijkheden biedt aan omwonenden om financieel in de molens te participeren, zodat zij mee kunnen delen in de lusten. Voor de omwonenden is het van belang dat Eneco snel duidelijkheid biedt over het type participatie dat zij aan willen gaan bieden.

 3. Moose

  Wat een gruwelijke onzin, om die oerlelijke zwaai-armen door onze strot te duwen.
  Wind energie is kansloos omdat de bron, wind, van nature onbetrouwbaar is. Die 5 x per jaar dat het stormt leveren die ondingen energie. De rest van het jaar met gemiddeld nog geen windkracht 3 a 4 komt er niet eens 10% uit die troep.
  Reken maar eens na met de Wet van Betz. Ook Eneco kan daar niet omheen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *