Windturbines tussen De Balij en Het Westerpark?

vervallen, geen draagvlak

Gebiedsgemeente Zoetermeer / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

WindenergieBalijDe Balij is een belangrijk natuur-, rust- en recreatiegebied, dat ten zuiden van de A12 ligt. Het Westerpark ligt ten noorden van de A12. deze gebieden maken onderdeel uit van de Groenblauwe Slinger. Een S-vormige zone van zes natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland die een belangrijke rol spelen voor de aanwezige flora en fauna en recreatie- en natuurbeleving.
De Balij is in onderzoek als mogelijke locatie voor windturbines. Staatsbosbeheer heeft het gebied voordragen om daar 3-5 windmolens van 175 tot 200 meter hoog te plaatsen.
De provincie Zuid-Holland laat een milieueffectonderzoek (planMER) uitvoeren Het Startdocument planMER heeft vanaf november 2015 ter inzage gelegen. Hierop zijn veel zienswijzen ingediend. Zienswijzen en adviezen zijn verwerkt tot een definitieve onderzoeksopzet. Daarin is de locatie Balij en Technopolis (Delft) opgenomen.

Er leeft ongerustheid onder omwonenden of locatie Balij geschikt is voor windenergie. Begin dit jaar hebben bewoners een klacht en een WOB-verzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland over de communicatie en besluitvorming hoe deze onderzoekslocatie tot stand is gekomen. De externe klachtfunctionaris van de provincie heeft gesteld dat de klacht ongegrond is.

Omwonenden vinden dat de plannen een enorme impact hebben op het landschap, zowel in De Balij, als in het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder en het Buytenpark; gebieden die in het Groene Hart liggen. Zij hebben grote bezwaren tegen de plaatsing van windturbines.
Ook de gemeente Pijnacker benadrukt dat de gemeenteraad zich tegen de komst van een windmolenpark op haar grondgebied heeft uitgesloten. Ook de gemeenteraad van Zoetermeer heeft aangegeven dat ze de locatie De Balij niet geschikt vindt.
Een klankbordgroep, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, heeft aan de gedeputeerde mevr. A. Bom-Lemstra een advies uitgebracht, waarin alle argumenten over het concept planMER zijn samengevat. Klankbordgroep Balij brengt advies uit over windmolenpark

Op 26 januari 2017  heeft het provinciebestuur van Zuid-Holland 23 nieuwe locaties in de regio Rotterdam en 2 locaties in Haaglanden in ontwerp aangewezen waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Daarmee heeft het provinciebestuur ook De Balij bij Zoetermeer aangewezen als plek waar windmolens kunnen komen, ondanks de bezwaren van de lokale politiek en bewoners van Zoetermeer.

De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft op 8 februari 2017 de ontwerp-partiële herziening VRM windenergie besproken. Vervolgens heeft Gedeputeerde Staten besloten om  deze aan te passen en de 2 locaties A12/Balij en Technopolis in Haaglanden niet in deze ontwerp-partiële herziening VRM windenergie op te nemen. In vergelijking met het in de regio Rotterdam gevolgde gebiedsproces, is een brede afweging van deze beide locaties in regionaal verband onvoldoende gemaakt. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging van deze locaties ten opzichte van andere locaties in dezelfde regio is om die reden niet goed mogelijk. (zie Balij en Technopolis niet mee in ontwerp-VRM)

 

 Reacties-Samenvatting

De burgerorganisatie Balij Windmolen Vrij reageert tegen de plannen om windturbines te plaatsen.
Stichting Groene Hart pleit voor het open houden van de natuurverbindingen Groene Hart – Groen Blauwe Slinger.
De Natuur- en Milieufederatie ZH lanceert “Natuurwind” en sluit de Balij niet bij voorbaat uit als windmolenlocatie.

 

Organisaties

initiatiefnemers:

tegenstanders:

 

Documenten

Windlocaties

Door GS aangewezen locaties windenergie

Lees ook: Kwaliteitsatlas – Milieueffectonderzoek naar A12-Balij als locatie windenergie afgerond
– Klankbordgroep Balij brengt advies uit over windmolenpark, 25 nov.2016

 

Reacties

 1. Staatsbosbeheer heeft het initiatief genomen om De Balij, onderdeel van het Groene Hart en de Groenblauwe slinger, aan te bieden aan PZH, als onderzoekslocatie voor windenergie. SBB vindt de Balij een kansrijke locatie voor 3-5 175-200m hoge windturbines. Tot februari 2016 was niet bekend dat SBB initiatiefnemer is. Zij wordt daarin gesteund door de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland. Beide organisaties willen aan deze windturbines geld verdienen ten koste van natuur en het open landschap.
  Er loopt nu een planMER. Daarin speelt landschappelijke kwaliteit onvoldoende mee en natuurwaarden worden globaal gemeten. In De Balij, een natuur, bos en recreatiegebied, ligt een belangrijke vogeltrekroute en vleermuisroute naar de nieuwe Driemanspolder in het Groene hart: er komen 5 vleermuissoorten voor. In deze smalle corridor wil SBB 3-5 mega windturbines plaatsen.
  Windturbines in de Balij zullen het open landschap ernstig verstoren. Wij moeten deze locatie tussen Den Haag/Pijnacker-Noordorp en Zoetermeer beschermen. Ik roep een ieder die het Groene Hart wil beschermen op, om ons comite Balij Windmolen Vrij te steunen.
  Saillant detail is dat zowel de gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp als Zoetermeer unaniem tegen zijn. Meer info op http://www.Balij-Windmolen-Vrij.nl

 2. Karin zegt:
 3. Karin zegt:

  Comité Balij Windmolen Vrij bedankt de webmaster en stichting Groene Hart voor hun aandacht voor ‘de Balij’.
  Goed om te zien dat ‘Windturbines tussen de Balij en het Westerpark?” toegevoegd is als Kwaliteitsopgave.

 4. Aanvullende informatie wat betreft Windenergie/Staatsbosbeheer:

  Op de Website van Staatsbosbeheer kunt u ‘Dossier Windenergie’ vinden.
  Hierin wordt de visie van SBB beschreven, wat betreft windenergie in natuur en bosgebieden en de Windprojecten waaraan zij deelneemt.
  Ook bestaat het rapport ‘Wing’ (januari 2016), universiteit Wageningen, waarin onderzocht wordt wat de (on)mogelijkheden zijn van windenergie in bos en natuurgebieden. Voor dit onderzoek is de Veluwe onderzocht. Aan dit onderzoek heeft SBB meegewerkt.

 

groenblauweslinger de Groen Blauwe Slinger

verbindt het Groene Hart

met Midden-Delfland

25 gedachten over “Windturbines tussen De Balij en Het Westerpark?

 1. Karin

  Gisteren is het concept Planmer vrijgegeven door PZH op hun website.
  Het is een oppervlakkig rapport, waarin de natuurwaarden totaal ontbreken. Een recente meting van Vleermuizen is door PZH geweigerd om toe te voegen aan het concept PlanMer.
  De Balij, als onderdeel van de Groenblauwe slingeren en de samenhang met het Groene Hart worden niet genoemd. De Balij is een ecologische verbindingszone met het Groene Hart.
  Het is voor gedeputeerde mevrouw Bom Lemstra en onderzoeksburo Pondera gewoon een stuk grond in Zuid Holland met een beheerder en een initiatiefnemer, Staasbosbeheer. En daardoor nu een kansrijke locatie voor windenergie.
  Zo kun je dus een onderzoek beinvloeden in je eigen voordeel en de burger buiten spel zetten.
  Comite Balij Windmolen Vrij zal hierover inspreken in het Provinciehuis in Den Haag, op 21 september, in de commissie Ruimte en Leefomgeving.

 2. Stichting Groene Hart

  De Balij als open venster
  groenblauweslinger 
  De Stichting Groene Hart maakt zich sterk voor de kernwaarden van het Groene Hart: landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid en rust & stilte.
  Openheid is een van de kernkwaliteiten, een kwetsbare kwaliteit, die een ‘schaars goed’ is in de volle Randstad. Aan de randen van het Groene Hart bevinden zich vensters naar andere natuur/recreatiegebieden, zoals de Duivenvoordecorridor naar de Duinen en de Groen Blauwe Slinger naar Midden-Delfland. Bij De Balij is de open ruimte door de bebouwing erg nauw geworden en is een flessenhals in de natuur- en recreatie verbindingen ontstaan. Deze vensters zouden zoveel mogelijk gevrijwaard moeten blijven van verstorende elementen als kassen een windturbines.
  In de concept-MER worden criteria voor landschappelijke inpassing gehanteerd zoals de mogelijkheid van een lijnopstelling van windturbines en een aansluiting bij bestaande infrastructuur. Dit zijn precies onze bezwaren tegen aanleg van nieuwe wegen, zoals de A3/N207-corridor door het Groene Hart, juist omdat dit de weg effent voor aanleg van bedrijventerreinen en windturbines, etc. Een criterium zou moeten zijn of sprake is van verstorende elementen in het (open) landschap! Net als verspreid liggende kassen ziet SGH windturbines als verstorende elementen in het landschap.
  Zie ook Thema windturbines daar vind je alle argumenten voor/tegen windturbines.

 3. Karin

  De Natuur en Milieufederatie Zuid Holland schrijft in een brief op 12 oktober aan de Provinciale Staten; betreft implementatie Wet natuurbescherming:

  “De Wet natuurbescherming biedt provincies de mogelijkheid om zelf provinciale landschappen en natuurgebieden aan te wijzen. Dit is een prachtige mogelijkheid om als provincie te laten zien dat u uw taak als verantwoordelijke voor natuur en landschap serieus neemt en eigen ambities heeft op dit vlak.
  Wanneer de overheid een terugtrekkende beweging maakt op het gebied van natuur, geeft dit richting de samenleving een signaal dat natuur blijkbaar niet zo belangrijk is en zij ook minder geneigd zal zijn een bijdrage aan natuur te leveren. Wanneer u dus energie vanuit de samenleving voor natuur wilt stimuleren, zult uzelf het goede voorbeeld moeten geven”
  Verder samengevat:
  Gebieden waarin recent mede door uzelf veel is geinvesteerd om de natuurlijke en recreatieve kwaliteiten te versterken, zoals de Groenblauwe slinger, maar die niet binnen de NNN vallen, kunt u beschermen en van een passende status voorzien.
  De Wet natuurbescherming biedt de optie om een gebied, als er aanleiding voor is, aan te wijzen als provinciaal natuurgebied.

  Wat doet de Federatie in de praktijk met deze prachtig onderbouwde visie:
  Zij blijft helaas de visie van Staatsbosbeheer en de Provincie ondersteunen, om Windmolens te plaatsen in de Balij, onderdeel van de Groenblauwe slinger. Een mooi en geliefd bos en recreatiegebied met hoge natuurwaarden: het leefgebied van ‘onze’ havik, de vogeltrekroute en bijzondere soorten vleermuizen. Het ‘open venster’ naar het Groene Hart zal gesloten worden. De windmolens zullen het open landschap, de natuurwaarden en onze mooie woonomgeving ernstig aantasten.
  En de Federatie vraagt aan de overheid om het goede voorbeeld te geven??

 4. Karin

  De Haagse VVD gaat in de Gemeenteraad vragen stellen over windmolens in de Balij.

  Bericht op hun website:
  “Windmolens in het Balijbos? Luister ook naar de inwoners van Leidschenveen!
  9 december 2016

  Onlangs werd bekend dat het Balijbos in Zoetermeer een potentiele locatie voor windmolens is.
  Deze locatie ligt in Zoetermeer, maar wel heel dicht tegen de grens met de Haagse wijk Leidschenveen aan. De Haagse VVD vindt daarom dat niet alleen rekening gehouden moet worden met de belangen van de inwoners van Zoetermeer, maar ook met die van de inwoners van Leidschenveen.
  VVD-raadslid Monique van der Bijl: ‘De exacte locatie is nog niet bekend, maar het zou zomaar kunnen dat de windmolens op korte afstand van de wijk Leidschenveen geplaatst worden. Dat betekent dat de inwoners van deze wijk de windmolens dagelijks zien wanneer zij uit het raam kijken. Dan moeten zij toch in ieder geval bij overleg worden betrokken?’
  De Haagse VVD heeft het College gevraagd wat zij van deze locatie vindt en op welke wijze de inwoners van Leidschenveen betrokken zijn of betrokken gaan worden bij dit project.”

 5. Karin

  ‘Natuurwind’ in de Balij misleidt de burger

  De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft afgelopen donderdag haar plan ‘Natuurwind’ gelanceerd. De MF wil drie grote windturbines realiseren in de Balij, een natuur en recreatiegebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp op grondgebied van Staatsbosbeheer. Op haar site schrijft de MF: “Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur”. Zij roept inwoners op om mee te doen. “Als bewoner kunt u investeren. U ontvangt dan niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar beslist ook mee welke natuurprojecten worden ondersteund”.

  Waarschuwing
  De informatie van de MF is misleidend, ziet er gelikt uit en zet mensen op het verkeerde been. De Klankbordgroep Balij, waarin de MF deelnam, heeft eind november haar advies gegeven en het besluitvormingstraject moet nog starten. Er zijn talloze bezwaren uit het advies gekomen om de plannen niet door te laten gaan.
  Lees verder het advies in de ‘Kwaliteitsopgave’.

  Natuurgebied
  Opvallend is dat de Milieufederatie spreekt van recreatiegebied De Balij.
  Zij weet immers vanuit de Klankbordgroep dat de natuurwaarden hoog zijn. Er
  staan nb bordjes van SBB met Natuurreservaat! Er zijn vele soorten vleermuizen, broed- en trekvogels, waaronder beschermde soorten.
  In de natuur zijn de afgelopen 25 jaar miljoenen geïnvesteerd.

  Locatie
  Een ander voorbeeld van misleiding is het kaartje op de site van de MF. Zie de link in hun publicatie http://www.natuurwind.nl
  De Milieufederatie toont het oude kaartje met een veel kleiner gebied. Het
  onderzoeksburo Pondera heeft het gebied namelijk ondertussen vergroot. De MF beweert op hun site dat de turbines langs de A12 komen en aan de rand van het bos. Zij weten middels de Klankbordgroep dat de windturbines midden in het bos komen en op 300m van de A12. Oorzaak is de hogedruk gasleiding. Turbines op die plek zijn levensgevaarlijk. Zowel voor omwonenden, als voor het weg en trein verkeer met 165.000 voertuigen en rond de 220 treinen per dag.

  Draagvlak
  Helemaal pijnlijk is dat op de website ‘Natuurwind’ niet meer
  gesproken wordt over omwonenden, maar over inwoners die kunnen deelnemen.
  Iemand uit Groningen kan dus ook participeren.
  Het geld hoeft trouwens niet meer naar natuurontwikkeling in de Balij te gaan. De Balij is vooral een windenergielocatie geworden, waar geen natuurwaarden meer aanwezig
  zullen zijn.

  Besluitvorming
  De Gedeputeerde Staten neemt in januari 2017 een besluit over hoe het proces precies
  verder gaat.

  Voor meer informatie: http://www.balij-windmolen-vrij.nl

 6. Karin

  Het concept ‘Natuurwind in de Balij’ van de Natuur en Milieufederatie ZH is een goed voorbeeld van doordrukken van windmolenplannen ( nb ook nog in een natuurgebied), bij het totaal ontbreken van draagvlak bij omwonenden, locale natuurorganisaties en gemeentes en vooruitlopend op politieke besluiten.

  Lees hoe de collegaas van de MF in Drenthe klagen over het doordrukken van de windmolenplannen in de Veenkoloniën.
  Met een filmpje erbij, waarin de directeur aan het woord is.
  Met een belangrijke boodschap: draagvlak voor windenergie neemt af door dit handelen

  http://demonitor.ncrv.nl/inspraak/natuur-en-milieufederatie-drenthe-kamp-ondergraaft-draagvlak-windenergie

  1. Karin

   In de Tweede Kamer is gisteren ‘een motie van bezinning’ aangenomen. Ik had nog niet eerder gehoord van een dergelijke motie.
   Het besluit om 45 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen wordt over de verkiezingen heen getild en er wordt gekeken naar alternatieven.
   Hopelijk brengt deze ‘wapenstilstand’ wat rust bij de mensen in de Veenkoloniën.
   Goed om te zien dat de politiek uiteindelijk oog heeft voor grote maatschappelijke onrust, weliswaar na zes jaar strijd.

   https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2016Z24265&did=2016D49721

   Verstuurd vanaf mijn iPad

  2. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

   Natuurwind gaat over bijdragen aan klimaatprobleem, natuur en zeggenschap
   Sinds de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met REScoopNL vorige week Natuurwind lanceerden, krijgen wij positieve en enkele negatieve reacties. Wij zijn verheugd met de steun en begrijpen ook dat niet iedereen even blij is met ons initiatief. Natuurwind gaat echter juist over het combineren van oplossingen voor het klimaatprobleem, natuurontwikkeling en zeggenschap. Immers, windenergie wordt te vaak ontwikkeld zonder de laatste twee zaken erbij te betrekken.

   Natuurwind is een initiatief om de grote opgave die ook Zuid-Holland, als provincie die grotendeels onder de zeespiegel ligt, heeft om bij te dragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem. Windenergie levert daaraan op de korte termijn de meest substantiële en meest kosteneffectieve bijdrage. Voor één windmolen van 3 MW met een ashoogte tot maximaal 100 meter, die stroom levert voor ongeveer 1.800 huishoudens, zijn 12 hectaren met zonnepanelen nodig. Hét punt met het opwekken van duurzame energie is dus dat het weer meer zichtbaar wordt in de eigen omgeving, in tegenstelling tot vervuilende maar anonieme kolencentrales ergens ver weg. In de overgang van fossiele naar duurzame energie zullen er allerlei locaties voor het opwekken van windenergie nodig zijn.

   Hét punt dat Natuurwind daarom wil maken, is dat de lusten en lasten van opwekken van windenergie beter worden verdeeld. Ontwikkelaars van windenergie die alleen aan zichzelf denken, hebben het wat ons betreft niet begrepen. Ontwikkelen van windenergie is nodig, ook omdat onze natuur te lijden heeft van het uitblijven van alternatieven die het klimaat verbeteren. Maar windenergie ontwikkelen doe je juist door te zorgen dat windenergie goed past in een gebied, de opbrengsten ervan bijdragen aan natuurontwikkeling en het gebied zelf én dat de zeggenschap over de productie van windenergie en de opbrengst ervan met inwoners wordt gedeeld. Onderdeel van deze andere manier van werken rond windenergie is dat alle winst naar natuur en de omgeving gaan.

   Natuurwind gaat dus om iets anders dan zorgen voor een inkomstenbron voor de Natuur en Milieufederatie, zoals soms wordt gesuggereerd. Natuurwind gaat over bijdragen aan oplossingen voor het klimaatprobleem, aan natuurontwikkeling en aan zeggenschap voor inwoners. Een eerste project om te laten zien dat dit kan, is de Balij, een recreatiegebied bij Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer, langs de A12. Deze mogelijke windenergielocatie bij de Balij ligt pal langs infrastructuur, voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een belangrijke criterium bij de keuze voor windenergielocaties. Momenteel wordt vanuit de provincie Zuid-Holland nog onderzocht of de locatie geschikt is voor windenergie.

   Gezien de grote opgave om bij te dragen aan klimaatoplossingen, kunnen wij op voorhand niet teveel locaties van tevoren uitsluiten. Wat je wel moet doen, is nagaan of windenergie goed kan worden ingepast in de omgeving en dat wordt de komende tijd nog goed onderzocht. Als de provincie Zuid-Holland besluit om de Balij als windenergielocatie verder te ontwikkelen, dan staat er in ieder geval een organisatievorm, een burgercoöperatie, klaar die de windmolens gaat beheren. En is er naast zeggenschap voor inwoners ook winst voor natuur en de omgeving. Want dat is wat de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland al meer dan 42 jaar doet. Wij zijn een onafhankelijke belangenbehartiger voor duurzaamheid die, zonder winstoogmerk, zoekt naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.

   Over Natuurwind is meer te vinden op http://www.natuurwind.nl

   1. Karin

    Mag ik de NMF ZH erop wijzen dat zij gesponsord worden door de Nationale Postcode Loterij en dus ons goede doelen geld gebruiken om projecten te verwezenlijken? Ik verwacht van een maatschappelijke organisatie, zoals u zich noemt, dat u netjes met ons goede doelen geld omgaat en dat wij er ook iets over te zeggen hebben. U dramt uw idealen door zonder u te verbinden met de omwonenden en gebruikers van de Balij.
    U wilt niet ingaan op de door ons aangedragen duurzaamheids alternatieven, zoals een zonne-geluidswal langs de A12. Voor een vierde windturbine in Zoetermeer zoeken ze nog een exploitant. U neemt het ter kennisgeving aan.
    De maatschappelijke onrust in de gemeente Pijnacker, Zoetermeer en Den Haag is groot en neemt toe. U walst over burgers en gemeentelijke bestuurders heen.
    U heeft zich niet eens netjes aangemeld al initiatiefnemer bij de gemeente Pijnacker Nootdorp en ik neem aan, ook niet bij Zoetermeer.
    Daarnaast wil ik de heer Kastje, regisseur ‘Natuurwind’ en tevens fractievoorzitter van Groenlinks, wijzen op ‘de criteria voor windmolens langs snelwegen’, uit het verkiezingsprogramma van Groenlinks. De molens moeten binnen en strook van 100 m van de snelweg liggen; in de verkeershinderzone. De windturbines in de Balij komen ongeveer 300 m van de snelweg te liggen, middenin het Balijbos. Dit komt door de ligging van de hogedruk gasleiding.
    De vraag over deze criteria staat uit bij de GroenLinks fracties.
    En wat mij het meest gekwetst heeft: U lanceert uw ‘Natuurwind’ vlak voor de Kerst. Is dit uw Kerstboodschap voor alle natuurliefhebbers?

   2. Karin

    De Natuur en Milieufederatie ZH spreekt in haar brochure ‘Natuurwind’ over winst voor de natuur en omgeving in de Balij. Hoe drie mega windturbines de natuur ter plekke kunnen versterken is voor mij een raadsel.
    De organisatie is op de hoogte van de aanwezigheid in het gebied van vele (beschermde)vogelsoorten, vleermuizen en roofvogels, zoals de havik en de buizerd. Op de woonplek van de havik is een van hun windturbines gepland.
    Daarnaast verbaas ik mij er over hoe deze (natuur)organisatie zichzelf tegenspreekt wb ‘Natuurwind in de Balij’, in haar eigen publicatie op haar website.
    Volgens mij sterft een havik of buizerd, door een aanvaring met een windturbine, ook een onnatuurlijke dood.

    Van de website van de NMF ZH:

    ‘Home > Nieuws > Burgermeldpunt Wildlife Crime
    Burgermeldpunt Wildlife Crime
    Regelmatig staat in de krant een bericht over vergiftigde roofvogels of overhoop gehaalde dassenburchten. Hoe vaak wilde dieren verstoord worden of slachtoffer zijn van geweld was lange tijd onduidelijk omdat een landelijk registratiesysteem ontbrak. Het Burgermeldpunt Wildlife Crime (http://www.wildlifecrime.nl) van de Natuur- en Milieufederaties maakt aan deze onduidelijkheid een einde.
    Op zondag 22 juni is het Burgermeldpunt Wildlife Crime gelanceerd in het radioprogramma Vroege Vogels. Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren. Regelmatig krijgen boswachters en politie meldingen over dieren die een onnatuurlijke dood gestorven zijn. Met name de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zijn vaak het slachtoffer van wildlife crime’.

    Ik ben als burger genoodzaakt om een melding te doen op het Burgermeldpunt Wildlife Crime, van het initiatief ‘Natuurwind in de Balij’.
    Gezien de oproep, die de NMF zelf doet aan ons als burger.

   3. Karin

    Mededeling:
    Facebook van de NMF ZH is geblokkeerd voor reacties, oa op ‘Natuurwind’.
    Reacties van omwonenden en fans van de Balij zijn helaas verwijderd.
    Het concept kan alleen gedeeld worden.

 7. RD

  Hoe ver moet dit allemaal nog gaan escaleren voordat de overheid inziet dat Nederland gewoonweg te druk bevolkt is en er te weinig “open” groengebieden heeft voor de moderne mens om tot rust te komen?
  Moet dit echt een overspannen samenleving gaan worden (zover dit niet al het geval is)? “Misplaatste” windparken zijn gevaarlijk voor de maatschappij en kent slechts enkele winnaars maar het meest verliezers. 60 miljard aan enkel windsubsidie trekt een hoop drammers aan die de omgeving het liefst “uitschakelen” en dit kan men terugvinden in de grote ontevredenheid van veel burgers die gedupeerden worden en kennelijk niet veel in te brengen hebben. We moeten duurzamer en bewuster worden maar windturbineparken op deze manier doordrukken is de hele energietransitie beschadigen. De overheid saboteert haar eigen doelstelling met deze gang van zaken en het wordt op zo’n manier onverkoopbaar. PvdA en Groen-links willen het liefst de discussie over de verkiezingen heen tillen. Waarom? Waarom niet nu hier iets aan doen en duidelijke grenzen stellen? Is men bang echte antwoorden te geven zo vóór de verkiezingen?

 8. RD

  De Federatie heeft zitting genomen in de Klankbordgroep.
  Zij zijn volledig op de hoogte van de bezwaren en knelpunten van dit natuurgebied.
  Er zou nog meer onderzoek moeten komen waarin ook de bezwaren van de natuurorganisaties moeten worden meegenomen hetgeen nog niet verwerkt is.Het PlanMer is bijvoorbeeld dusver zonder vogel en vleermuistellingen hetgeen vreemd is.
  Het is dus zeer voorbarig dat de federatie De Balij nu al “te koop”zet tegen alle advies in van de duizenden omwonenden,natuurorganisaties, gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.
  De federatie noemt De Balij (met 2 miljoen bezoekers per jaar,telling SBB) expres geen “natuurgebied” terwijl dit het wel is. Staatsbosbeheer heeft zelfs een bordje met “natuurreservaat” staan in een broedgebied waar een windturbine gepland staat (de Scheg).
  Dat de federatie over slechts “enkele” negatieve reacties spreekt is geen realistische weergave en in deze ook niet controleerbaar. Wat wel een feit is zijn de honderden zienswijzen die tegen deze windturbines zijn ingediend (rapporten Provincie)
  Jan Kastje roept in Hilversum, “handen af van ons mooie landschap” maar wil hier in het geringe groen, recreatie en natuurgebied gaan verdienen aan windturbines die volgens het PlanMer ook niet goed in het landschap zijn in te passen. Zeker ook niet gezien De Balij onderdeel is van de Groenblauwe slinger waar inmiddels miljoenen zijn is geïnvesteerd. Het is onwaarschijnlijk dat juist een organisatie die dit juist zou moeten beschermen dit alles teniet wilt doen voor verdiensten die ze tegenwoordig”bureaukosten” noemen…

 9. Karin

  In de nieuwsbrief van PZH wb besluitvorming windenergielocaties, ontbreekt de datum van 22 februari. Dan vindt de Provinciale Staten vergadering plaats. De PS kan de besluitvorming via moties beinvloeden. Wij hopen op de steun van de PS.
  De omwonenden, locale natuurorganisaties en onze achterban zullen zowel op 8 als 22/2 aanwezig zijn.
  Wij bedanken de Statenleden voor hun aandacht voor de Balij en haar recreatie en natuurwaarden, voor de gesprekken met omwonenden en hun bezoek bij ons thuis of van onze mooie Balij.

 10. Karin

  Woensdagavond 8 februari zullen velen inspreken over de Balij in de commissie Ruimte en Leefomgeving. Zij gaan de Provinciale Statenleden helpen om de Gedeputeerde een goed advies te kunnen geven. Dat de Balij dus geen geschikte windenergie locatie is. De flyer voor onze actieoproep kunt u downloaden via onze website.
  Gemeentelijke partijen van Zoetermeer en Pijnacker Nootdorp, de Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Bewonersorganisatie Leidschenveen, Platform Duurzaam kan zoveel beter van Pijnacker Nootdorp en Comité Balij Windmolen Vrij zullen inspreken.

  Ons uitgangspunt is:

  MANIFEST BALIJ WINDMOLEN VRIJ

  http://www.balij-windmolen-vrij.nl/serverspecific/default/images/Actie/manifest5februari.pdf

 11. Karin

  Nieuws vanuit het CDA Zoetermeer. CDA spreekt zich openlijk uit tegen het windmolenplan in de Balij. De Balij moet uit het onderzoekstraject.
  Ook CDA Pijnacker Nootdorp en CDA Statenlid Ellen Verkoelen en de fractie delen het standpunt. Een Interview met Ellen Verkoelen is vandaag te lezen in het AD
  Het CDA gaat morgenavond 8 februari een motie indienen in de commissie Ruimte en Leefomgeving.

  https://www.cda.nl/zuid-holland/zoetermeer/actueel/nieuws/149266/

 12. Karin

  Nieuws uit de commissie Ruimte en Leefomgeving van 8 februari.
  DE BALIJ valt af.

  De Balij gaat uit de procedure windlocaties. Er is een ‘knip’ gemaakt. De twee locaties Haaglanden zijn dus afgevallen.
  Stadsregio Rotterdam gaat in de zienswijzeprocedure. Hier is het maatschappelijk en bestuurlijk spoor goed doorlopen. De Balij en Technopolis worden apart gezet.
  De provincie gaat nieuwe beoordelingscriteria vaststellen waaraan in de toekomst alle nieuwe locaties van initiatiefnemers getoetst worden. Die criteria stelt de provincie op en zij betrekt daar naar verwachting bewoners bij. Balij Windmolen Vrij is bereid daar een bijdrage aan te leveren.
  Als de toetsingscriteria vastgesteld zijn zullen nieuwe locaties daaraan getoetst worden.
  Ook De Balij en Technopolis worden dan getoetst. Het zal gaan om criteria als draagvlak bij gemeenten, recreatie, natuurwaarden enzovoort. En dan kan de Balij definitief geschrapt worden,

 13. Karin

  Het advies van de Provinciale Statenleden op 8 februari, om de Balij te schrappen als windenergielocatie, is door de Gedeputeerde Staten vastgelegd in onderstaande brief.
  Op 22 februari kunnen de Statenleden reageren op de brief en de GS in de Provinciale Staten vergadering.

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2017/Provinciale_Staten_22_februari_2017/Bespreekstukken/Ontwerp_partiele_herziening_VRM_windenergie/GS_brief_Ontwerp_partiele_herziening_VRM_windenergie_over_gewijzigde_documenten_nav_sc_RenL_8_02_2017.org

 14. Karin

  Mocht u vandaag een uitnodiging ontvangen hebben van de Provincie ZH om een zienswijze in te dienen op het ontwerp voor 23 windenergielocaties, dan hoeft u dit niet meer voor de Balij te doen. De Balij is namelijk geen VKA geworden (voorkeurs alternatief).
  Vorige week was ons comité al bekend dat de procedure rond de drie alternatieve locaties, waaronder de Balij, niet duidelijk was voor zowel voor als tegenstanders van windenergie in de Balij.
  Wij hebben de gedeputeerde, mevrouw Bom Lemstra, vragen gesteld.
  Hierbij haar beantwoording:

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/Ingekomen_stuk/2017/Brief_van_Gedeputeerde_Bom_over_Terinzagelegging_ontwerp_parti_le_herziening_VRM_windenergie_en_bijbehorend_planMER.org

  1. Karin

   Hierbij een link die werkt. De link is herschreven door de Provincie. Dus doorklikken werkt niet meer.

   Hierbij de huidige link naar de brief van gedeputeerde mevr Bom Lemstra van 10 maart, met toelichting over de ter inzagelegging van de 23 windenergielocaties en het niet meenemen van de Balij in de procedure.

   https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Ruimte_en_Leefomgeving_RenL/2017/Ruimte_en_Leefomgeving_5_april_2017/Opening_procedurevergadering/Ingekomen_stukken/Brief_van_hrn_Hofker_en_Veger_Problemen_met_de_bekendmaking_terinzagelegging_van_de_PlanMER_en_ontwerp_partiele_herziening_VRM_Windenergie.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *