Woningbouw De Steupel, Reeuwijkse Plassen

Gebiedsgemeente  Bodegraven-Reeuwijk    / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart

SNdeSteupel2Gemeente  Bodegraven-Reeuwijk wil het gebied De Steupel ontwikkelen voor beperkte woningbouw. Momenteel ligt op de locatie een recreatieve verblijfsbestemming die de planologische mogelijkheid biedt tot het oprichten van 35 zomerwoningen. Door de ontwikkeling van tien permanente woningen in plaats van de planologische mogelijkheid tot het oprichten van 35 zomerwoningen worden 35 woningen wegbestemd en zal het ruimtebeslag op de locatie beperkt blijven. Tevens zullen de aanwezige natuurwaarden worden vastgelegd. Het doel van het bestemmingsplan “De Steupel” is een juridisch-planologisch kader te bieden voor de realisatie van de woningen
Eerder in 2010 is het bestemmingsplan ‘De Steupel’ in procedure gebracht waarop inspraak heeft plaatsgevonden. Dat bestemmingsplan is op 1 februari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor dat bestemmingsplan is daarna pas een ontheffing verleend op grond van de Verordening Ruimte. Vanwege deze procedurefout is het plan door de Raad van State vernietigd.
Het nieuwe bestemmingsplan is 16 juli 2014 in de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

De Stichting Natuurbehoud De Steupel en de bewonersvereniging Rustig Reeuwijk zijn felle tegenstanders van aantasting van dit kwetsbare natuurgebied, dat ook een uitgaansgebied is voor bewoners uit ruime omgeving. Volgens hen wil de gemeente met dit bouwplan de aanleg van een rondweg in het westelijke veenweidegebied van Reeuwijk financieren. De stichting Natuurbehoud is (opnieuw) in beroep gegaan tegen het nieuwe bestemmingsplan.

Op 23 december 2015 heeft de Raad van State zowel het besluit van de gemeente als het besluit van de provincie vernietigd.

De gemeente heeft op 22 november 2016 een nieuw plan heeft opgesteld: Bestemmingsplan De Steupel 2016.
Op 14 december 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van tien vrijstaande woningen. De kavels worden voorzien van natuurvriendelijke oevers, daarnaast wordt er een natuurperceel ingericht.
Het plangebied ‘De Steupel’ is inmiddels opgenomen in de lijst met woningbouwlocaties buiten Bestaand Stads- en Dorpsgebied behorende bij het Programma Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Derhalve is geen ontheffing meer benodigd. De beoogde ontwikkeling is in overeenstemming met het provinciale beleid.

Ook tegen het nieuwe bestemmingsplan is de stichting Natuurbehoud in beroep gegaan. Dit keer is het beroep ongegrond verklaard en is het vastgestelde bestemmingsplan in stand gebleven. (3 januari 2018).

 

 

Reacties-samenvatting

De gemeente heeft in de structuurvisie “Het Reeuwijkse Land” een mooie beschrijving gegeven van het waardevolle veenweidelandschap en van plannen voor natuurontwikkeling (lees artikel). De bouw van 10 woningen is een verbetering vergeleken met de oorspronkelijk geplande 35 zomerwoningen.

De bewonersorganisaties willen het natuurgebied behouden en vinden voorgenomen woningbouw geen goede ruimtelijke ordening. Het plan is bedoeld t.b.v. de financiering van de rondweg.

De Stichting Natuurbehoud De Steupel gaat in beroep tegen de bestemmingsplannen.

 

Organisaties

Documenten

 

Reacties

De bewonersorganisaties denken dat met de nieuwbouw het geld verdient moet worden om de rondweg in het westelijke veenweidegebied van Reeuwijk te financieren? desteupel
In de structuurvisie “Het Reeuwijkse Land” geeft de gemeente wel is waar een mooie beschrijving van het waardevolle veenweidelandschap en van plannen voor natuurontwikkeling (lees artikel), maar waarom dan toch woningen (villa’s?) in dit kwetsbare gebied bouwen? Voorkomen moet worden dat gebiedskenmerken verloren dreigen te gaan. Het voorkómen van de bouw van 35 zomerwoningen met het toestaan van 10 woningen/villa’s in dit kwetsbare gebied is geen goede ruimtelijke ordening.
(fig.: De Steupel (rood) en de rondweg (bruin))

 

 

Stichting Natuurbehoud De Steupel,
n.a.v. de uitspraak van de Raad van State, januari 2018

Zojuist ontvingen wij de teleurstellende uitspraak van de Raad van State dat ons beroep ongegrond wordt verklaard. Het bestemmingsplan van de gemeente voor De Steupel blijft daardoor in stand.

Samengevat bevat de uitspraak de volgende overwegingen.

 • De Raad van State ziet noch in de motiveringsgebreken van het vorige plan, noch in de wijziging van de provinciale verordening een reden dat opnieuw de bestemmingsplanprocedure had moeten worden doorlopen om het plan te kunnen vaststellen. Dit laatste was een van onze (formele) beroepsgronden.
 • De Raad van State houdt vast aan haar interpretatie van de provinciale verordening, die inhoudt dat die verordening analoog moet worden toegepast aan de ladder voor duurzame verstedelijking uit het Besluit ruimtelijke ordening. Omdat in de vorige uitspraak is geoordeeld dat het Besluit ruimtelijke ordening niet van toepassing is, acht de Raad van State de provinciale verordening evenmin van toepassing. In de ogen van de Raad van State is de Steupel geen ‘stedelijke ontwikkeling’ als bedoeld in de desbetreffende bepalingen.
 • Bij de toetsing van het STEC-rapport (het rapport van de gemeente waarin wordt gesteld dat er behoefte is aan de geplande woningen op De Steupel) hanteert de Raad van State een zeer terughoudende toetsing. Alhoewel in ons tegenrapport wordt aangetoond dat er geen behoefte is aan de bouw van de woningen op De Steupel, leidt dit niet tot de conclusie dat de gemeente het bestemmingsplan niet op dat STEC-rapport had mogen baseren. Een zogenoemde marginale toetsing die wel erg in het voordeel van de gemeente uitvalt.
 • De Raad van State oordeelt dat de gemeentelijke structuurvisie voldoende basis biedt voor het bestemmingsplan, ondanks dat De Steupel daarin vrijwel niet genoemd wordt en dat de stedenbouwkundige visie Reeuwijkse hout (waarin De Steupel als “groene geleidingszone wordt aangegeven) is achterhaald.
 • De Raad van State is het niet met ons eens dat de gemeente de gronden op De Steupel wil verkopen om geld te verdienen (aanvankelijk voor de randweg, nu om de algehele financiële positie van de gemeente te verbeteren).

Al met al is de uitspraak niet alleen teleurstellend, maar ook onbevredigend, omdat inhoudelijk nauwelijks op onze argumenten wordt ingegaan. Kort gezegd ontbreekt nog altijd een onderbouwing waarom de woningen voorheen niet in de Steupel mochten worden gebouwd, maar nu ineens wel.

Zeer spijtig. Het college van B&W komt er maar mooi mee weg.

Wij zouden graag beter nieuws brengen aan het begin van het nieuwe jaar, maar helaas zullen wij het met deze uitspraak moeten doen.

Vriendelijke groet

Tom van Beek

Stichting Natuurbehoud De Steupel

 

1 gedachte over “Woningbouw De Steupel, Reeuwijkse Plassen

 1. Stichting Natuurbehoud De Steupel

  Bodegraven-Reeuwijk onderneemt 3e poging om De Steupel vol te bouwen
  Dit bericht is ingezonden door Tom van Beek, namens Stichting Natuurbehoud De Steupel:

  Begin dit jaar hebben wij jullie geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State die op 23 december 2015 het 2e plan vernietigde om De Steupel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vol te bouwen .

  Naast een aantal juridisch technische uitspraken werd het plan vernietigd om 3 inhoudelijke redenen:

  • De gemeente wil 10 woningen op De Steupel bouwen. Dit is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit omdat 10 villa’s minder erg zijn dan 35 zomerhuisjes die gebouwd hadden kunnen worden.
   De Raad van State oordeelde dat deze vergelijking niet op gaat omdat de gemeente als eigenaar van de grond in de afgelopen bijna 50 jaar nooit van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.
   Je moet een plan dus vergelijken met de huidige onbebouwde situatie.
  • De Raad van State vond de onderbouwing van de behoefte aan 10 dure woningen onvoldoende. Dit ondanks een lijvig rapport dat het tegendeel moest bewijzen.
   Ja, dat weten we allemaal. Het ging ook niet om 10 woningen, maar om geld te verdienen om de Randweg te financieren.
  • De Raad van State vond de onderbouwing dat andere bouwlocaties dan de Steupel niet zouden voldoen ook onvoldoende.
   Ja, de gemeente is eigenaar van De Steupel en niet altijd van andere bouwlocaties.

  De Raad van State heeft het plan toen helemaal vernietigd. Soms geven zij bij een kleine fout de kans om die fout te repareren, in vakjargon heet dit “de bestuurlijke lus”. Omdat zij de bestuurlijke lus niet toe heeft gepast moet de gemeente helemaal opnieuw beginnen.

  Afgelopen vrijdag kregen wij bericht dat het college van burgemeester en wethouders op 22 november 2016 een nieuw plan heeft vastgesteld, dat zij Bestemmingsplan De Steupel 2016 noemen. Dit zal op 6 december 2016 in de Cie Ruimte en op 14 december 2016 in de gemeenteraad worden besproken.

  Zij hanteren dus niet de wettelijke procedure en termijnen die gelden voor bestemmingsplannen, immers geen bestuurlijke lus.

  Wij hebben de gemeente hierop aangesproken.

  Als zij bij dit plan blijven maken wij een snelle gang naar de Raad van State.
  Inhoudelijk hebben wij nog geen oordeel kunnen vellen over dit 3e plan van de gemeente. De informatie is incompleet, zoals de bijlagen die niet te vinden zijn op de website van de gemeente, en we hebben nog geen tijd gehad.
  Na bestudering en na het inwinnen van extern advies zullen wij beoordelen of een bezwaar procedure bij de Raad van State zinvol is.

  Het wordt dan een afweging van kosten en verwachtte uitkomst. De kas van Stichting De Steupel is vrijwel leeg.

  Wordt dus vervolgd

  Vriendelijke groet,

  Namens Stichting Natuurbehoud De Steupel
  Tom van Beek
  De Steupel 2
  Reeuwijk
  E-mail stichtingnatuurbehouddesteupel@gmail.com
  Website Stichting Natuurbehoud De Steupel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *