woningbouw Hoef en Haag, Vianen

Gebiedsgemeente Vianen  / Kwaliteitskaart   / Atlaskaart
Vianen3x

Plannen in het buitengebied van Vianen

Aan de oostkant van de A27 liggen bij het dorpje Hagestein de polders Overhoeven en Groote Hagen waar talloze weidevogels nestelen. In dat gebied dat nu omgedoopt is tot polder Hoef en Haag, wil de gemeente Vianen woningen bouwen. De bouwplannen zijn al in de Structuurvisie Vianen 2005-2015 opgenomen. De provincie Utrecht besluit echter de bouw van woningen in de polder Hoef en Haag niet toe te staan. Het gebied ligt buiten de rode bebouwingscontour. Volgens de provincie vormt deze bouwlocatie een aantasting van het Groene Hart.

In april 2010 besluit de gemeenteraad van Vianen om de plannen voor de bouw van 750 woningen in Hoef en Haag verder uit te werken. Een meerderheid in de gemeenteraad wil ook een doorkijk maken naar de mogelijkheid om maximaal 1800 woningen te bouwen. Hierover is een intentieovereenkomst gesloten met een consortium waarvan Lekstede-wonen (voorheen Bouwvereniging Volksbelang), AM Wonen en Bouwfonds deel uitmaken.

De structuurvisie van Vianen wordt vervolgens aangepast om deze woningbouw mogelijk te maken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen Hoef en Haag voor natuur en milieu via een plan-MER.  Op 8 mei 2012 wordt het masterplan gepresenteerd.

Lokale weerstand
Lokaal is er weerstand tegen de grootschalige bouwplannen, evenals tegen plannen voor uitbreiding van bedrijventerreinen (Gaasperwaard) de aanleg van een golfbaan (Bolgerijen) en de bouw van windturbines. Allemaal uitbreidingen in het buitengebied, in het Groene Hart. Reacties komen behalve van Stichting Groene Hart ook van de Stichting Ons Groene Milieu, die het Hagesteinse bos wil adopteren. De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), …..
Ook het Kwaliteitsteam Groene Hart, dat  gevraagd is om advies uit te brengen over de uitbreidingsplannen, is kritisch over de regionale afwegingen om de locatie Hoef en Haag te bestemmen tot potentiële woningbouwlocatie.

Met de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) maakt de provincie Utrecht de komst van het nieuwe woongebied Hoef en Haag in Vianen uiteindelijk toch mogelijk. De uitbreiding van Vianen, buiten de rode contour met maximaal 1800 woningen in de komende 15 jaar, waarvan 1500 in de planperiode krijgt daarmee groen licht. (5-2-2013). PRS-citaat:
… Buiten de rode contouren kunnen 1800 woningen worden gerealiseerd op de locatie Hoef en Haag, waarvan 1500 in de PRS-periode. In de planvorming voor dit gebied moet nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de waterveiligheid, omdat het gebied vanwege de lage ligging van het maaiveld bij een eventuele overstroming snel en diep onder water komt te staan. In overeenstemming met het waterschapsbeleid moet een binnendijkse vrijwaringszone in acht worden genomen. Bij de planvorming moet rekening worden gehouden met de verhoogde kans op kwel bij aantasting van de deklaag en de gemiddeld genomen hoge grondwaterstanden.

Reacties-samenvatting

Bovengenoemde organisaties willen niet dat opnieuw grote delen van het open weidevogelgebied in het Groene Hart worden opgeofferd. Grootschalige woningbouwplannen in het buitengebied zijn ongewenst en is  bouwen voor leegstand, hier of elders. Bouwen op deze locatie naast de A27 is ook onverantwoord a.g.v. lawaai en luchtverontreiniging.

Organisaties

Documenten

 

Reacties

Stichting Groene Hart, Woerden, 10-7-2012,

t.a.v. de gemeenteraad, gemeente Vianen

Geachte raadsleden,

Stichting Groene Hart reageert op de Ontwerp-structuurvisie Vianen en de bijbehorende Plan-MER.

Wij doen dat vanuit haar doelstelling tot het behoud en ontwikkeling van een duurzaam groene Groene Hart. Wij adviseren derhalve provincies, waterschappen en gemeenten bij plannen.

In uw situatie constateren wij dat de ontwikkeling van de uitbreiding Hoef en Haag een overbodige aantasting van het open gebied ten oosten van de A 27 betekent. Overbodig omdat veel bouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom onbenut blijven.

Stichting Groene Hart blijft van mening dat Hoef en Haag niet nodig is. Er is in de Utrechtse regio op dit moment nauwelijks een marktvraag en er liggen tientallen hectares bouwrijpe terreinen te wachten op invulling zoals (ondermeer) in Leidse Rijn en Houten. Als Hoef en Haag wel gerealiseerd wordt, gaat dit ten koste van de realisatie van andere bouwprojecten in de regio (buiten- en binnenstedelijk).

In de structuurvisie is zeer selectief aandacht gegeven aan de adviezen van het Kwaliteitsteam Groene Hart. In Hoofdstuk 1 (het proces) worden die puntsgewijs samengevat. Het belangrijkste aspect is immers vergeten te vermelden: het Kwaliteitsteam is zeer kritisch op de locatiekeuze Hoef en Haag: ‘Door een nieuwe, grootschalige woningbouwlocatie buiten de rode contour te realiseren neemt immers de druk op de transformatie en verdichting van het bestaand stedelijk gebied in de regio Utrecht af’, en ‘Het is de vraag of juist het landschap van het Groene Hart buiten de rode contour ruimte moet bieden aan dit ventiel’ (p.2-3 Advies Kwaliteitsteam Groene Hart).

Wij wijzen u op diverse , kleinschaliger en binnenstedelijke alternatieven voor de lokale behoefte, zo die al bestaat. De locatie Sluiseiland is zeer geschikt als aanvulling op het stadshart. Verder kunnen er bij de sanering en herstructurering van enkele verouderde en grotendeels leegstaande, direct ten oosten van het centrum gelegen industrieterreinen goede nieuwe woonplekken worden gecreëerd. De huidige locatie van de sportvelden, middenin de bebouwde kom, is een verdere optie voor ontwikkeling tot woonlocatie.

Het gehanteerde woningbouwprogramma is ten onrechte op oude prognoses en afspraken gebaseerd. Zelfs het zgn. migratiesaldo nul dat in de structuurvisie wordt genoemd, is onjuist gehanteerd. Dit principe gold op het niveau van het hele Groene Hart en is in Zuid-Holland al aan neerwaartse bijstelling toe. Teveel bouwen in Vianen heeft consequenties voor alle andere Groene Hart-gemeenten. Wij vragen ons af hoe volgens u het plan Hoef en Haag zich verhoudt tot dit migratiesaldo nul-principe, en welke afstemming er met de andere Groene Hart-gemeenten in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland is geweest.

De negatieve invloed van de A27 heeft grote consequenties voor Hoef en Haag. De excentrische ligging van de woonwijk is erg ongunstig. Wat betreft de geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit kunnen slechts grote zorgen worden geuit.

Alles overziend geven wij u in nadrukkelijke overweging de ontwikkeling van ( op de regionale woonmarkt gericht) Hoef en Haag te stoppen en te kiezen voor enkele kleinschalige binnenstedelijke projecten voor de locale woonvraag.

Hoogachtend,
Stichting Groene Hart
drs. J.A. Gast, voorzitter

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *