Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

      Reacties uitgeschakeld voor Nieuw moeras in polder Groot Mijdrecht

Tussen Utrecht en Amsterdam, in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost, is een nieuw 17 hectare groot moeras gerealiseerd. Op donderdag 7 maart 2019 wordt het gebied officieel geopend, samen met bewoners, grondeigenaren en pachters uit Groot Mijdrecht-Noordoost, evenals de organisaties Waternet, Natuurmonumenten en gemeente De Ronde Venen.
Het gebied Groot Mijdrecht Noord-Oost is 404 hectare groot. De opgave is om naast de 55 hectare beslaande Waverhoek, nog drie moerasblokken te realiseren van circa 57, 13 en 4 hectare met daaromheen bloemrijk grasland. Zo ontstaat een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals lepelaars, purperreigers en roerdompen.

Moerasblok 1
Van het meest noordelijk gelegen beoogde moerasblok is nagenoeg de helft van de gronden in eigendom van de Provincie Utrecht en Natuurmonumenten. De bestuurlijke stuurgroep van Groot Mijdrecht Noord heeft op 10 januari 2019 ingestemd om dit jaar een inrichtingsplan te laten maken. Ook hierbij blijven de bewoners van het gebied geïnformeerd over de voortgang middels deze bewonersbrief en bewonersavonden.

Openig Moerasblok 2 & 3
Moerasblok 2 & 3 zullen op 7 maart 2019 officieel geopend worden.
Lees meer over de opening in de brief van de projectleider (pdf, 337 kB).

 

Polder Groot Mijdrecht-Noordoost

In de polder Groot Mijdrecht-Noordoost gaan natuur, waterberging en landbouw samen. De eerste 17 hectare natte natuur voor moerasvogels zijn nu een feit, maar over de nu gerealiseerde natuurontwikkeling is de afgelopen jaren veel te doen geweest. In het oorspronkelijke plan moesten de inwoners wijken voor nieuwe natuur. Na bemiddeling van oud-politicus Johan Remkes en een in 2012 door Natuurmonumenten, gemeente Ronde Venen, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en bewoners afgesloten Pact van Poldertrots was er wél draagvlak voor natuurontwikkeling volgens een versoberde veenribbenvariant, waarbij alle polderbewoners konden blijven wonen in Groot Mijdrecht-Noordoost.

Waterberging en natte natuur
Natuurmonumenten gaat de moerasblokken beheren. Tussen de moerassen in komen bloemrijke graslanden. Voor het beheer daarvan wil Natuurmonumenten gaan samenwerken met natuurboeren, die de percelen gebruiken voor natuurinclusieve landbouw. Natuurmonumenten is momenteel op zoek naar boeren om de betreffende percelen te pachten. Ook de provincie Utrecht en waterschap vonden elkaar in Groot Mijdrecht-Noordoost: de provincie streeft naar meer biodiversiteit en vergroting van het Natuurnetwerk Nederland, het waterschap heeft een waterveiligheidsopgave. Het nieuwe moerasland vervult daarom 2 functies: het bergen van water en natte natuur voor moerasvogels, amfibieën en insecten.

Vergelijkbare projecten in ontwikkeling
De oude slootstructuur is nog steeds zichtbaar. In de moerasblokken ontstaat een variatie van nat en droog, met riet- en grasvegetaties. Om regenwater vast te houden ten behoeve van een goede waterkwaliteit, is het watersysteem geïsoleerd van de omgeving. Aan de randen van de moerasblokken liggen sloten die vernatting van aangrenzende percelen beperken. Na de nu gerealiseerde ‘Moerasblokken 2 en 3’ in de polder Groot Mijdrecht-Noordoost zijn nog meer vergelijkbare projecten in ontwikkeling: ‘Moerasblok 1’ in dezelfde polder en de iets zuidelijker gelegen polder Marickenland.

Wilt u meer weten over dit project, kijk op onderstaande link website.
www.provincie-utrecht.nl/…/plan-groot-mijdrecht-noord-oost/

lees ook: Ruim 800 hectare nieuwe natuur gepland in Vechtplassengebied