Bedrijventerreinen en kwaliteit van het landschap

In de Kwaliteitsatlas Groene Hart staan omschrijvingen van kernkwaliteiten van het Groene Hart (landschappelijke diversiteit, openheid, rust en stilte, veenweidekarakter) met het oog die te beschermen en te ontwikkelen, en ‘verrommeling’ tegen te gaan. De Kwaliteitsatlas Groene Hart biedt daarvoor houvast en inspiratie.

Bedrijventerreinen vormen in de meeste gemeenten de grens tussen rood en groen, tussen woongebieden en het open landschap. Deze gebieden omvatten relatief veel oppervlakte en bepalen voor een deel het eerste beeld van een dorp/stad. Eerst kom je door een bedrijventerrein en dan pas in het woongedeelte. Of over de snelweg rijdend zie je eerst het bedrijventerrein en daarna de woonkern. Een bedrijventerrein heeft duidelijk vastgelegde grenzen.

De gebouwen op een bedrijventerrein zijn vaak goedkoop, strak van vorm en functioneel voor de taak. Meestal is een mooi uiterlijk niet belangrijk. Op dit moment is er bovendien veel leegstand. Wanneer die langdurig is, worden gebouwen slecht onderhouden en wordt verrommeling van het hele gebied zichtbaar. Daarmee wordt ook het kwaliteitsbeeld van het dorp/de stad aangetast.

Verduurzamen van bedrijventerreinen is een manier om deze kwalitatief te verbeteren en economisch sterker te maken. Dat verbeteren kan op diverse manieren worden opgepakt. Het doel is steeds om het gebied in zijn geheel aantrekkelijker te maken. Ondernemers en klanten willen zich veiliger en prettiger voelen, de leegstand wordt omgebogen en het gebruik van het gebied wordt meer rendabel. Meer economische stabiliteit heeft tot gevolg dat de gebouwen en het gebied zelf beter worden onderhouden.
In de toekomst zal er meer aandacht zijn voor meer groen en water – als verbindende natuurelementen die rijk zijn aan biodiversiteit, tussen de woongebieden en het open landschap. Daarnaast zal het zelf opwekken van groene energie vaker plaats vinden en ook dit kan een ruimtelijk aspect hebben.

Een van de manieren om bedrijventerreinen onderling te vergelijken is het analyseren van de bestaande situatie aan de hand van meetinstrumenten. BREEAM is een gebiedsgerichte scan, maar ook DPL-BT wordt gebruikt om kwaliteit te bepalen aan de hand van indicatoren die breder werken dan alleen economische aspecten, maar ook People- en Planet thema’s meewegen.
In de loop van de tijd kan via deze meetmethoden aangetoond worden dat bedrijventerreinen verbeteren t.o.v. de nul-scan. De gemeenten en provincies kunnen op deze manier ook vooraf simuleren welke maatregelen het meest effectief verbeteringen tot stand brengen en welke maatregelen minder. Op grond van deze meetmethoden kan ook beleidsmatige sturing worden gegeven aan gemeenten en aan ondernemers(verenigingen).

Voor de Kwaliteitsatlas ontstaat hierdoor de gelegenheid om het gepresenteerde beleid of de uitgewerkte plannen rond bedrijventerreinen concreet te analyseren en op gevolg te beoordelen. Ook kunnen alternatieven getoond worden. Voor plannen met ruimtelijke impact (windmolens, wadi’s, verbindingen van groen of water tussen open land en de woonkern via een bedrijventerrein) kunnen kwaliteits- en afwegingskaders worden geformuleerd, gehanteerd en gecontroleerd.

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

In  opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de Stichting Groene Hart samen met Grontmij en het IVAM, instituut van de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek opgezet naar vier bedrijfsterreinen in het Groene Hart. Het IVAM heeft hiervoor de DPL-BT-methode ontwikkeld; dat staat voor Duurzaamheidsprofiel Locaties Bedrijventerreinen. Het onderzoek is met medewerking van de betrokken gemeenten en bedrijvenorganisaties tot stand gekomen.
zie ook eerdere berichten:
Stichting gaat duurzaamheid bedrijventerreinen onderzoeken  (april 2014) ;
Conferentie duurzame bedrijfsterreinen  (aankondiging in mei 2015)
Symposium: 2.000 ha bedrijventerrein in het Groene Hart verduurzamen! (17 juni 2015)

Documenten

 

Bedrijfsterreinen op de Kwaliteitsatlas:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *