Energietransitie

De energietransitie in ons land en in het Groene Hart

Eén van de allergrootste opgaven voor ons land is de energietransitie die voortvloeit uit het Akkoord van Parijs om de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te maken. Deze opgave heeft grote ruimtelijke gevolgen maar zal ook onze manier van produceren, werken en leven sterk beïnvloeden. Vanwege de landschappelijke kwetsbaarheid zal dat voor het Groene Hart in versterkte mate het geval zijn. Het Groene Hart zal ten volle moeten meedoen met deze energietransitie door er een eigen, passende invulling aan te geven. De energietransitie is bij uitstek een onderwerp waar gezamenlijk moet worden opgetrokken, om er aansluitend een gemeentelijke ‘vertaling’ van te maken. (zie ook Handreiking aan gemeenteraadsleden).

Volgens de Stichting Groene Hart beperkt de discussie zich op dit moment te vaak tot windmolens en zonnepanelen. Er is veel meer mogelijk (bv. aquathermie) en het is dringend gewenst om het gesprek te verbreden. De discussie over ruimtelijke inpassing van bronnen van wind-, water- en (PV)zonne-energie kan alleen goed gevoerd worden als inzicht in een bredere lange termijn aanpak bestaat.
Het zou goed zijn als gemeenten zich individueel en in regionaal verband afvragen wat het betekent als ze energieneutraal worden, wat ze daarvoor moeten doen en wat dat betekent voor de ruimtelijke kwaliteit in hun gebied.

Het College van Rijksadviseurs heeft hiervoor een stappenschema ontwikkeld:

<klik voor vergroting>

.

Zonneparken

De Stichting Groene Hart is van mening dat er zeer zorgvuldig omgegaan moet worden met zonneweides. Op daken van woningen en bedrijven is voorlopig genoeg ruimte aanwezig om met zonnecollectoren een belangrijke bijdrage te leveren aan de gewenste energietransitie in ons land. Om tot een verantwoorde afweging rond zonneweiden te komen, kunt u de stappen, zoals ontwikkeld door het College van rijksadviseurs, heel goed gebruiken.
Ook de notitie van Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht, biedt hiervoor handvatten (zie ARK Advies Zonneweiden pdf, november 2017).

 

Verdere documentatie (Zonneparken):


Aquathermie

zie Kwaliteitsatlas.nl…..aquathermie-steeds-meer-in-beeld

 .

Atlaskaart met Transitie-initiatieven

Op vrijdag 16 juni 2017 heeft de Stichting Groene Hart – in samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart – een tournee georganiseerd langs een aantal locaties, waar initiatieven voor de energietransitie worden genomen. Met een bus op bio-diesel werden bezoeken gebracht aan onder meer Eneco in Utrecht en Indaver (bio power) in Alphen aan de Rijn. Indaver in Alphen aan de Rijn is producent van biogas en Eneco bouwt in Utrecht een nieuwe BioWarmte Installatie Lage Weide (BWI). De deelnemers waren ook te gast bij de gemeente Woerden, waar zij werden ontvangen door wethouder Haring. Woerden is een van de 30 gemeenten die een greendeal “aardgasvrije wijk” hebben ondertekend. Met de tournee werd ook een start gemaakt met het in kaart brengen van lokale transitie-initiatieven.

Kansen en initiatieven voor energietransitie in het Groene Hart

->> naar de Energietransitie in Kaart (atlaskaart)
Op de atlaskaart staan locaties in het Groene Hart, waar initiatieven zijn of worden genomen om duurzame energie te winnen. En een routebeschrijving van de bezochte locaties. De tournee gaat vooral in op de warmtevraag; warmte is immers de grootste bron bij het energieverbruik.

Interessante kaartgegevens kan ook gevonden worden op http://pico.geodan.nl/
PICO geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving
Lees hierover meer op Groenehartmedia.info

Ook TAUW levert de  Omgevingswarmtekaart , waarin de potentie van warmte uit de omgeving, zoals uit het riool, uit oppervlakte water of de weg, wordt weergegeven.

Warmteatlas (RVO) deze kaart is gebruikersvriendelijker.

 

 • Warmtebronnen: bij het zoeken naar warmtebronnen kan je denken aan:
  –restwarmte van een ijsbaan, ziekenhuis, datacenter
  – warmte uit vergisting van visafval uit de voedselverwerkende industrie
  – warmte uit drinkwaterkoeling en afvalwaterzuivering
  – geothermische bronnen
  – houtsnippers en snijafval uit het omringende landschap
  – warmte uit een nabijgelegen recreatieplas
  – biogas uit mestvergisting

 

Verdere informatie:

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *