Landbouw

De toekomstige landbouw in het Groene Hart

Veel gemeenten in het Groene Hart zijn terecht zeer betrokken bij de land- en tuinbouw in hun gemeente. Met name de grondgebonden landbouw is immers de huidige drager van het landschap in het Groene Hart; deze vormt een sociaal-economische factor van betekenis en valt voor veel inwoners samen met de identiteit van hun gemeente.

De vraag is wel welke invloed gemeenten kunnen hebben op de toekomst van de grondgebonden landbouw in het Groene Hart. Vraagstukken rondom bodemdaling en innovatieve nieuwe bedrijfssystemen zullen vooral op een bovengemeentelijke schaal aangepakt moeten worden. Deze vragen bundeling van fundamentele en praktische kennis en een intensieve vertaalslag naar de bedrijfsplannen van ondernemers.
Bij de relatie met de markt staan vooral de agrarische ondernemers en hun ketens centraal.

Gemeenten zelf kunnen denken aan vernieuwingen op het gebied van korte ketens en het stimuleren van een circulaire economie op hun grondgebied. Weloverwogen ruimte (ook in planologische zin) bieden voor ontwikkelingen, passend bij het geheel van het Groene Hart, is de belangrijkste opgave voor gemeenten op dit gebied. Het is daarbij zaak dat de gemeenten in het Groene Hart zich inzake de toekomstige landbouw in hun gebied verbinden met processen die op een hoger schaalniveau spelen. Op die manier kunnen ook zij – daarvan afgeleid en erbij passend – een relevante bijdrage leveren aan een duurzame groen-blauwe toekomst van het Groene Hart. Stel dus zeker dat kennis over de bredere ontwikkelingen toegankelijk is voor uw gemeente, verbindt u aan initiatieven op regionaal en Groene Hart-niveau en vraag u voortdurend af hoe effectief de gemeentelijke activiteiten zijn.

Vrijkomende agrarische bebouwing

Een bijzonder aspect, dat nauw samenhangt met de ontwikkeling van de landbouw, is het vrijkomen van agrarische bebouwing. De herbestemming van agrarische bebouwen kan een grote impact op landschappelijke kwaliteit, wegbelasting en sociaal-economische omstandigheden hebben. En vraagt daarom zorgvuldigheid en aandacht. Het bepalen van een beleidslijn hoe daar vanuit de gemeente mee om wordt gesprongen, is bij uitstek iets om in samenspraak met de regio te doen. Onnodig grote verschillen in beleidsruimte zijn immers lastig uit te leggen. Op basis van een gedeelde beleidslijn is een verantwoorde toepassing per locatie verzekerd. Lees verder Leegstand boerderijen .

 

 

Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *