Lessen uit de Voorloper

In december 2008 is de Voorloper Groene-Hart vastgesteld door de colleges van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In het Uitvoeringsprogramma Groene Hart zijn 10 icoonprojecten benoemd.  Ze zijn volgens de Voorloper essentieel voor het Groene Hart-beleid, ze hebben een voorbeeld- of aanjaagfunctie voor het hele Groene Hart en zijn in uitvoering of kennen een reëel perspectief daarop.

In de laatste Voortgangsrapportage (2011) van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zijn de vooruitblikken van de icoonprojecten echter niet erg rooskleurig; 3 van de 17 projecten (Icoonprojecten en projecten Westelijke Veenweiden) hebben een goed vooruitzicht, de rest kent knelpunten m.n. als gevolg van bezuinigingen en de crisis en door de herijking van de EHS. Toch wordt gemeld dat 9 van de 17 gebieden op schema zitten wat betreft de uitvoering van fysieke maatregelen. De plannen zijn uitgewerkt in uitvoeringsplannen en veel van de maatregelen zijn in uitvoering.

In de bijlage van de voorgangsrapportage zien we vooral veel recreatieprojecten, maar daarnaast ook initiatieven als: Proef bodemdaling Gouwe -Wiericke; EHS in Krimpenerwaard; Hoogwatervoorzieningen (Portengen) en project Noordse Buurt. Interessant genoeg om eens te evalueren hoe ver we zijn gekomen met de ambities zoals die in de Voorloper zijn omschreven.

Over het algemeen komen de recreatieve ambities wel van de grond; bedrijfssanering en nieuwvestiging (bedrijven en woningen) zijn minder goed in goede banen te leiden; projecten aan water en bodem (verdroging, waterberging, verzakking) leiden tot maatschappelijke weerstand, evenals de plaatsing van windturbines die momenteel aan de orde is.

10 icoonprojecten  

Recreatief routenetwerk

Hier lijkt goede vorderingen gemaakt; diverse voorbeelden; de opstapplaatsen heten nu TOP (Toerisch Overstap Punt)

Groene Uitweg
Ook diverse recreatieve initiatieven; maar nu de bouwplannen in de Bloemendalerpolder en KNSF-terrein doorgaan zal het landelijk karakter ingrijpend gewijzigd worden.

Oude Rijnzone (west)
Dit is een transformatiezone en staat onder stevige stedelijke druk. Die druk is enigszins getemperd door het niet doorgaan van de Rijn GouweLijn. Toch zijn er vooral bij Alphen/ Hazerswoude plannen voor nieuwbouw en wegenaanleg.

Venster Bodegraven-Woerden
Het plan voor een nieuwe bedrijfsterrein (Werklint) lijkt niet door te gaan, anderzijds wordt ook geen haast gemaakt met sanering van aanwezige bedrijven.

Schelluinen-West
Hoewel veelbelovend, blijken de doelen nog ver weg. Vrachtverkeer op polderwegen en transportbedrijven in de polder blijken niet eenvoudig te saneren.

Horstemeerpolder
De waterberging/flexibel peilbeheer is tegen wil en dank van lokale bevolking toch gerealiseerd

Groene Ruggengraat
Dit is onder druk van de bezuinigingen geschrapt. Het belang van een doorlopende ecologische verbindingen in de zg. Natte As en de Oude Hollands Waterlinie is echter nog onverminderd aanwezig.

De Venen en de Krimpenerwaard en Groot Mijdrecht Noord
(nog na te gaan hoe de voortgang van natuurprojecten is en of de waterhuishouding is verbeterd)

Een nader onderzoek naar de resultaten van het uitvoeringsprogramma van de Voorloper zal aardige lessen kunnen opleveren voor hoe we de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart kunnen verbeteren.

 

Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *