Woningbouw in het Groene Hart

Op 23 april 2015  presenteerde Stuurgroepvoorzitter Han Weber de Groene Hart Monitor. In deze monitor wordt geconstateerd dat de bevolkings-omvang van het Groene Hart al tien jaar vrijwel stabiel is. Er is slechts een kleine toename, terwijl de totale Nederlandse bevolking in deze periode met 3% toenam. In 2013 was de bevolkingstoename in het Groene Hart (+ 0,1%) fors lager dan in geheel Noord-Holland (+ 0,6%), Utrecht (+ 0,6%) en Zuid-Holland (+ 0,4%).
Er zijn diverse krimpgemeenten in het Groene Hart. Hier is meestal sprake van minder dan 2% krimp in een periode van 10 jaar tijd. Landelijk groeien vooral de grote steden; mede door inkomende migratie-stromen (zowel binnenlands als buitenlands)
Het Groene Hart kent een klein binnenlands migratieverlies (1.500 personen in 2013). Met name jongeren (18-25) trekken weg. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door gezinnen met kinderen die in het Groene Hart komen wonen (m.n. vanuit Amsterdam).
Van belang is ook dat de groeikernen vooral liggen in gebieden die tot 10 jaar geleden onderdeel uit maakten van het Groene Hart of daar direct aan grensden (Leidse Rijn, Lansingerland, Zuidplas, Leidscheveen, Ypenburg).
De groei dáár blijft dus buiten beschouwing. Het “echte” Groene Hart – zodner de randen- groeit dus inderdaad nauwelijks tot niet.

Naast kwantitatieve veranderingen vallen vooral de kwalitatieve veranderingen op. Er is in het Groene Hart sprake van vergrijzing. De veranderende woonvraag vereist een veranderend woningaanbod. Niet méér woningen, maar andere woningen. Om een toekomstig surplus aan woningen te voorkomen, is vooral het “ombouwen” van de bestaande woningvoorraad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.
In 2012 en 2013 nam het aantal woningen echter nog steeds met bijna 3.000 toe (+ 1%) Het aandeel ouderenwoningen en woningen voor lagere inkomens bleef daarbij fors achter. (eenzijdig makelaarsaanbod)

In de Monitor ontbreken nog de effecten van de ingezette beleidslijn “Ladder van Duurzame Verstedelijking “die feitelijk in plaats is gekomen van de sturingsmiddelen “Migratiesaldo 0” en de “bebouwingscontouren”. Het bouwen binnen bestaand stads- en dorpsgebied zal samen met het terugdringen van de leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen binnen de bebouwde kom de kwaliteitsuitdaging voor de toekomst zijn. Een combinatie van beide ligt voor de hand.
De discussie is geopend !

 

Documenten op deze website

 

Kwaliteitsopgaven Woningbouw


Er wordt weer gebouwd

De media meldden het de afgelopen weken: de bouw is terug op het oude niveau.
Na vele jaren van een stagnerende woningbouwproductie is afgelopen half jaar een enorme explosie aan bouwvergunningen verstrekt voor woningbouw.

Bouwend Nederland tekent daar nog extra bij aan dat er veel extra plannen moeten komen en dat de knellende regels, contouren of andere grenzen uit de weg moeten worden geruimd. Nederland ( en dan vooral de zoekenden naar goedkope huurwoningen) kan niet langer wachten. De kaasstolp er vanaf en bouwen maar !

Wat is er aan de hand?
1. De goedkope verhuursector is door het liberaal overheid beleid de laatste jaren sterk gekrompen. De corporaties moesten geld vrij maken voor nieuwe sociale woningbouw . Zij hebben daarom veel van hun goedkope voorraad verkocht.
2. Door de huurliberalisatie zijn tal van huren forser gestegen dan de inflatie. Goedkoop wonen is er niet meer bij.
3. De corporaties konden minder duurdere nieuwbouw realiseren door de ingestorte woningmarkt. In combinatie hiermee kwamen ook minder goedkoper huurwoningen tot stand.
4. De vraag naar zelfstandig wonen door jongeren kromp door hun slechtere inkomenspositie en (!) door een afnemend aantal jongeren in geheel Nederland.
5. Er vond én vindt een regionale verschuiving van vraag en aanbod plaats: het platteland loopt leeg ; de grote steden groeien. Dat leidde tot een mis-match in de woningmarktsector waarop te laat is geageerd door de sector.
6. In dit alles is de overheid als ruimtelijke regisseur slechts duidelijk tekortgeschoten.

Wat gaat er gebeuren?
7. De bouwsector roept om maximale vrijheid. Terug naar oude tijden. Het aanbod bepaalt de vraag.
8. Meer bouwen in de stad ? ja ! maar er liggen tientallen oude bestemmingsplannen die de bouw op het platteland mogelijk maken, dorpen en woonwijken in de polder.
9. Om het schrappen van verouderde plannen te verhinderen, worden er tal van kleine bouwprojecten binnen grotere bestemmingsplannen gestart. Proefballonnen van 50 woningen; kijken hoe de markt én de overheid reageert.
10. En tot nu toe spelen de gemeenten dit ‘spel om de ruimte” gewoon mee. Het geknabbel aan het Groene Hart is weer begonnen ! Het geheim van de verdwenen boterkoek (zie ons eerdere artikel hier over) is inmiddels een openbaar feit.

 

Nieuwbouwprojecten,  aanbod per gemeente

 • Nieuwkoop
  actueel: 188 huizen in 3 projecten; toekomstig aanbod: 180 woningen in 4 projecten ; zelfbouw: 120 woningen
 • Alphen aan den Rijn
  actueel: 283 huizen in 19 projecten; toekomstig 223 huizen in 5 projecten
 • Kaag en Braassem
  actueel: 117 huizen in 6 projecten en toekomstig aanbod: 1200 huizen
 • Bodegraven-Reeuwijk
  actueel: 68 woningen in 3 projecten ; toekomstig : 476 woningen in 6 projecten
 • Waddinxveen
  actueel: 273 in 6 projecten toekomstig : 139 woningen; 14 woningen zelfbouw
 • Woerden
  actueel: 56 woningen in 4 projecten; toekomstig : 190 in 2 projecten
 • Oudewater
  actueel: 39 woningen ; toekomstig : 12 woningen
 • De Ronde Venen
  actueel: 210 woningen in 9 projecten; toekomstig : 859 in 5 projecten
 • Aalsmeer
  actueel: 262 woningen in 8 projecten; toekomstig :4 woningen; zelfbouw 4 woningen
 • Stichtse Vecht
  actueel: 113 woningen in 3 projecten; toekomstig : 282 woningen in 6 projecten ; zelfbouw: 8 woningen

(opgeteld 5.320 woningen)

 • Gouda wil 4000 woningen bouwen in Westergouwe  (Zuidplaspolder)
 • Zuidplas wil 2327 woningen bouwen  (Zuidplaspolder)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *