Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

      Reacties uitgeschakeld voor Kennisprogramma voor toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Wageningen University en Research (WUR), Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank en de provincie Zuid-Holland starten een kennisprogramma over toekomstbestendig ‘boeren’ in het Groene Hart. Daarbij is aandacht voor thema’s als waterpeil, broeikasgassen, biodiversiteit en verdienmodellen. WUR gaat het programma coördineren.
Het programma onderzoekt wat de gevolgen zijn van verschillende maatregelen zoals waterpeilverhoging, het vastzetten van het waterpeil, plas-dras of het toevoegen van water aan de bodem via infiltratiedrains (buizen in de grond). Ook wordt gekeken naar de effecten van deze maatregelen voor de ontwikkeling van het landgebruik, de natuur en nieuwe verdienmodellen voor de veehouderij. Het kennisprogramma ontvangt van de Topsector Agri & Food, de provincie Zuid-Holland, De Graafstroom, WUR en de Rabobank een totaalbijdrage van 840.000 euro in de periode 2020-2022.

 

Vermindering broeikasgassen

Een belangrijk doel van het kennisprogramma is het realiseren van een vermindering van de broeikasgassen. In de huidige situatie komt er door bodemdaling jaarlijks per millimeter 2,26 ton CO2 vrij per hectare veenweide – ruwweg 20% van de uitstoot van het autoverkeer in Nederland. Daarnaast komt er ook lachgas en bij veenafbraak onder water, ook methaan vrij. Beiden zijn sterkere broeikasgassen dan CO2.

Het programma onderzoekt door het toevoegen van water aan de bodem via buizen de bodemdaling teruggebracht kan worden van 10 tot 15 millimeter per jaar naar 4 tot 5 millimeter per jaar. Daarmee kan een enorme vermindering van de broeikasgassen gerealiseerd worden. Bij plas-dras, het tijdelijk onder water zetten van grasland voor de weidevogels, vermindert de uitstoot waarschijnlijk nog meer en is zelfs nieuwe veenaangroei mogelijk. Het kennisprogramma gaat verder mogelijke verdienmodellen met C02-credits onderzoeken. Bedrijven die hun uitstoot willen compenseren, doen dit nu door bijvoorbeeld extra bomen te planten. Via dit soort CO2-credits investeren ze dan in minder uitstoot uit het veengebied. Daarnaast worden verdienmodellen onderzocht rond extra baten door meer natuur of meer kruidenrijk grasland.

Groene Cirkels

Het kennisprogramma is een onderdeel van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. Dit is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die werken aan toekomstbestendige, duurzame landbouw. Afzonderlijk hebben de partners niet de instrumenten of de middelen om de gedroomde duurzame transitie te verwezenlijken. Gedeputeerde Adri Bom Lemstra: “De provincie bouwt met Groene Cirkels coalities rondom grote maatschappelijke vraagstukken, zoals hier bodemdaling en de overgang naar duurzame landbouw. Alleen samen met de boeren, bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden lukt het om passende en gedragen oplossingen te vinden.” Raymond Noordermeer, Algemeen Directeur van Zuivelfabriek De Graafstroom: “Het programma biedt een unieke kans om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de vraagstukken die hier spelen. Tegelijkertijd kunnen we zo nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die bijdragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij in het veenweidegebied.”

bron: Wageningen Environmental Research, 27/01/20

Lees ook: bijdrage provincie ZH aan kennisprogramma toekomstbestendig boeren in het Groene Hart

Thema  Landbouw en Bodemdaling