Landschap en Identiteit

Bij het thema Landschap en Identiteit gaat het niet (meer) alleen om het Groene Hart als veenweidegebied met polders en weidevogels. Naast het zo kenmerkende Hollandse landschap maken ook fraaie dorpen en stadjes er deel van uit. In het gebied is, zeker op het platteland en in de dorpen, sprake van herkenbare ‘boerencultuur’. Het Groene Hart is met dit alles aantrekkelijk voor bewoners om in te wonen, (landbouw)bedrijven om succesvol in te ondernemen en bezoekers, vaak de Randstedelingen, maar ook nationale en internationale bezoekers, om te verblijven, te recreëren en te verpozen.

Documentatie

NOVI en perspectiefgebied Groene Hart

Er wordt momenteel door de Minister van Binnenlandse Zaken gewerkt aan het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie. Eén van de onderdelen daarvan zal naar verwachting het aanduiden van zogenaamde perspectiefgebieden zijn. Stichting Groene Hart pleit er bij de Minister voor om het Groene Hart, in de context van de Groene Metropool, één van die gebieden te laten zijn. Hier kunt u de brief lezen van het bestuur van SGH aan Minister Ollongren en de bijlage, waarin wordt toegelicht waarom dat nodig is:

“Het grootste gevaar is kwaliteitsverlies door versnipperde aanpak en sluipende achteruitgang. Er wordt willekeurig van de taart gegeten. Onze constatering is dat het Groene Hart onverminderd van betekenis is voor de bewoners van het gebied en voor de Groene Metropool als geheel. Er is op dit moment te weinig samenspraak en cohesie en een te laag (bestuurlijk) energieniveau; dat vraagt om een nieuwe samenwerkingsvorm. Kortom, een nieuw elan en een gevoel van urgentie die leiden tot een Groen Hart, dat als geheel en op onderdelen allure heeft. En dat profiteert van een breed gevoel van ‘eigenaarschap’.”

De Provincies zijn aan zet om in hun Provinciale omgevingsvisie deze uitgangspunten vorm te geven. De stichting houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in de discussie.

Lees: reactie concept-ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht.