Pleidooi voor 20 tinten groen

      Reacties uitgeschakeld voor Pleidooi voor 20 tinten groen

De drie provinciale adviseurs voor ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) Paul Roncken, Steven Slabbers en Harm Veenenbos presenteerden vorige week hun pleidooi voor een nieuwe aanpak voor de veenweiden van het Groene Hart aan de Stuurgroep Groene Hart. Hun pleidooi ‘Naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik’ is gebaseerd op vier ‘ontwerpende onderzoeken’. Eén voor het Groene Hart als geheel en drie regionale studies over Scheg van Amsterdam (Ronde Hoep en omgeving), de blokpolders van Kamerik en Kockengen en de Alblasserwaard.

Om het landschap van het Groene Hart sterk en aantrekkelijk te maken, moet het bodem- en watersysteem op orde zijn. Daarom verkennen ze in hun pleidooi hoe bodemdaling kan worden tegengegaan, de uitstoot van CO2 gereduceerd en wat de consequenties hiervan zijn voor het landgebruik en de landschappelijke identiteit.

Ze nemen afstand van het beeld van het Groene Hart als een homogeen en door landbouw gedomineerd gebied waar slechts één oplossing – peilverhoging in combinatie met drainage – mogelijk zou zijn. In plaats daarvan pleiten ze voor een breed palet aan peilmaatregelen en ‘bouwstenen’ waarmee gezocht kan worden naar optimale combinaties van bodemtype, waterpeil en landgebruik. Daardoor zal het Groene Hart naar hun opvatting weer haar ware gezicht tonen: een gevarieerd en natuurlijk veenlandschap, waarin de idylle van het open boerenland blijft voortbestaan.

Het Pleidooi en de vier achterliggende rapporten zijn te lezen op de website van de Stuurgroep Groene Hart: http://stuurgroepgroenehart.nl/ontwerpend-onderzoek

De PARK’s verrijken het scala aan keuzemogelijkheden voor de toekomst van het Groene Hart enorm. Zo zijn er 20 bodemprofielen onderscheiden, die ieder een eigen waterregime vragen, met uiteenlopend grondgebruik. Ze houden een hartstochtelijk pleidooi voor variatie en tegen eenvormigheid en bieden vele goed onderbouwde perspectieven voor ‘positieve wederkerigheid’. Het maken van keuze door provincies, waterschappen en gemeenten wordt er ogenschijnlijk complexer maar praktisch makkelijker door.

De Stichting Groene Hart vindt het Pleidooi en de achterliggende onderzoeken een dwingende uitnodiging aan de bestuurders in het Groene Hart om met enige spoed tot lange termijn-beleid voor bodem, water en landgebruik in het Groene Hart te komen. Wij zullen ons steentje daaraan bijdragen.