Samenwerking op Europees niveau

      Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking op Europees niveau

De Vereniging Regio Water heeft aan Stichting Groene Hart het verzoek gedaan om als Advisory Partner (AP) deel te nemen aan het EU-project Europolders binnen het Interreg Europe programma van de EU. Het bestuur ziet mooie raakvlakken met het werk van de Stichting Groene Hart en doet daarom graag mee vanuit een adviserende rol. Op deze manier kunnen we ons polderlandschap dat het Groene Hart rijk is, voor het voetlicht brengen en de kennis en ervaring die er is rond het in stand houden van dit bijzondere polderlandschap.

Het project Europolders beoogt met kennisuitwisseling, gebiedsanalyses en best practices te komen tot een set van mogelijke beleidsinterventies voor klimaatadaptatie in poldersystemen. Deze aanbevelingen moeten een bijdrage leveren aan de transitie, die nodig is om te komen tot duurzame robuuste polders die zich aanpassen aan de nieuwe realiteit van klimaatverandering. De nieuwe realiteit waarbij we tegen grenzen aanlopen van de maakbaarheid van ons landschap, dwingt ons om mee te bewegen met de natuur, door water en bodem sturend te maken. Door nu proactief op zoek te gaan naar de juiste beleidsinterventies, willen we grote problemen en hoge kosten op termijn voorkomen.

Europolders als project wil de bewustwording vergroten van het bestaan en het belang van de Europese polderlandschappen. Dat gebeurt niet alleen door het gesprek tussen overheden aan te gaan, maar ook tussen vertegenwoordigers van landbouworganisaties, natuurorganisaties en andere maatschappelijke organisaties die in het polderlandschap actief zijn. De bewustwording zal bijdragen aan het draagvlak voor behoud van polders als kenmerkend landschap, niet alleen voor alleen Nederland, maar voor heel Europa.

De missie van de Vereniging Regio Water (VRW) is de herontdekking, revitalisering en verbetering gebruik van de waternetwerken in Zuid-Holland door samenwerken in het publiek domein. Enkele gemeenten en een waterschap zijn lid van de vereniging. Met een integrale benadering willen zij het duurzaam gebruik van de waterwegen optimaliseren voor waterrecreatie, waterkwaliteit, cultuurhistorie en klimaatadaptatie. De VRW doet dit onder andere door het uitvoeren van onderzoeken en kennisuitwisseling binnen regionale en Europese projecten.

RVO heeft voor het project Europolders een subsidie toegekend om het project bij Europa te kunnen indienen. Binnen het programmateam worden nu partners gezocht uit verschillende landen in Europa en een projectpartner binnen Nederland. In juni zal het project dan uiterlijk worden ingediend bij Interreg. De verwachting is dat na een aantal maanden door Europa een besluit wordt genomen over toekenning. Het project kan dan eind 2024 starten. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de indiening en te zijner tijd op de wijze waarop Stichting Groene Hart inhoudelijk kan bijdragen aan het project.

Robin Paalvast
Vereniging Regio Water