Ecologische bijdrage nodig in Omgevingsvisie

      Reacties uitgeschakeld voor Ecologische bijdrage nodig in Omgevingsvisie

De Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden heeft zich kritisch uitgesproken over de Omgevingsvisie van de gemeente Vijfheerenlanden. In de visie zijn meerdere locaties voor nieuwe woonwijken en nieuwe bedrijven opgenomen die voorzien in een regionale behoefte. Dan moet, vindt de NVW, de keuze van locaties een afweging zijn tussen locaties binnen en buiten de gemeente. De Milieu Effect Rapportage (MER) beperkt zich echter tot een beschrijving van de effecten van de reeds gekozen locaties. Daarbij worden dan ook nog eens de investeringen in agrarisch natuurbeheer de afgelopen jaren teniet gedaan.

Zo wordt gekozen voor locaties die in de MER negatief scoren op cultuurhistorie, groen en landschap en soms zelfs zeer negatief scoren op het criterium natuur. Daarbij is alleen gekeken naar effecten in de omgeving van de locaties, terwijl de ecologische bijdrage van de locatie zelf niet wordt meegenomen. Het lijkt er op dat alleen in Natura2000, NNN-gebieden en groene contouren ecologische waarden aanwezig zijn, aldus de NVW. Natuurreservaten en naast gelegen agrarisch natuurbeheer versterken elkaar, toont de praktijk. In de beoogde bouwlocaties vindt je bijzondere flora en komt een tiental Rode Lijstsoorten voor. Ook gebieden met een hoge score aan weidevogels of veel kansen voor agrarisch natuurbeheer worden nu opgeofferd. Zelfs de veldleeuwerik werd op een van de locaties waargenomen.