Groene Hart volbouwen?

      Reacties uitgeschakeld voor Groene Hart volbouwen?

Nu Stichting Groene Hart en de provinciale milieufederaties de gemeenten aanspreken op hun rol om het hart vooral groen te houden (Groene Hart Pact), kijken we wat de plannen zijn. Wij richten in deze Groene Flits de aandacht op de gemeenten Kaag en Braassem en Bodegraven Reeuwijk.

Kaag en Braassem  (kern Leimuiden)
De Stichting Oud Leimuiden – Rijnsaterwoude maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen die het kenmerkende historische karakter van het dorp aantasten. De stichting pleit voor een speciale status van de dorpskern, zoals dat ook al geldt voor Oude Wetering, de Kaag en het haventje in Roelofarendsveen.

Omgevingsvisie Kaag en Braassem.
Terwijl nog begonnen moet worden aan het reeds goedgekeurde villapark van vijf hectare langs de hooggelegen oever langs de Ringvaart (met onbetaalbare prijzen voor eigen inwoners én waardoor het zicht op het open polderlandschap vanaf de Ringvaart tot aan de Braassem zal gaan verdwijnen) wil het gemeentebestuur het mooiste deel van het dorp met zowel historische bebouwing als met zicht op het open polderlandschap, ook nog van de inwoners van Leimuiden afnemen. De gemeente wil net over de Tolbrug een uniek gebiedje met oude boomgaard en zicht op het open polderlandschap volbouwen met villa’s. Het gebied (foto hieronder) ligt buiten de contour van Bestaand Stads en Dorpsgebied (BSD)

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de zinsnede in hoofdstuk 4: “Wonen in Kaag en Braassem, laatste twee zinnen: Bij elke ontwikkeling willen we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteit, met de focus passend in de omgeving. Plannen die aan deze criteria voldoen kunnen dan ook op de volle steun rekenen van de gemeente, ook als deze op gespannen voet staan met het contourenbeleid van de Provincie Zuid Holland”.

Dit is te lezen in de Gewijzigde Omgevingsvisie 2024 waarop tot en met 11 oktober kon worden gereageerd. Na vaststelling door de gemeenteraad is op deze visie geen beroep meer mogelijk; dat komt pas bij het opstellen van bestemmingsplannen. De visie is te vinden onder: NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB24-ONT1

Drechthoek 2
Al in de negentiger jaren werkte de gemeente Jacobswoude aan een uitbreiding van het Industrieterrein Drechthoek met als motivatie: werkgelegenheid. En dat onder de rook van Schiphol waar tientallen hectares aan bedrijfsterreinen worden ontwikkeld. Het argument (regionale) werkgelegenheid is dus niet relevant. De lokale behoefte in Leimuiden is minimaal. In afgelopen jaren zijn op Drechthoek 1 regelmatig mutaties geweest. Zo wilde jaren geleden alleen het (catering) bedrijf Sushi Ran (voor Schiphol, AH, tankstations) uitbreiden. Drechthoek 2 ligt overigens buiten Bestaand Stads en Dorpsgebied (BSD)

Villapark langs de Ringvaart en andere plannen voor Leimuiden
Er liggen (goedgekeurde) plannen voor relatief grote woningbouwprojecten in Leimuiden zoals vijf hectare villa’s langs de Ringvaart; de Nieuwe Rede. En meer dan tweehonderd extra woningen langs de Drecht tussen Weidelaan en afgeknotte molen, tweeëntwintig zorgeenheden tussen Drecht en Zwembad (dijktalud is ondershands door de gemeente verkocht aan investeerder Amvest), een flink park met recreatiewoningen in de Groot Heilige Geestpolder, nabij de Drecht en Oude Wetering, zestig appartementen aan het Dorpsplein. Ondanks deze groei van Leimuiden is er geen tweede ontsluitingsweg naar de N207 in de omgevingsvisie opgenomen. Ook na de recentelijke aanpassing van de huidige kruising N207 / dorpskern staat er nu nog steeds bijna dagelijks in de ochtenduren een file om het dorp uit te kunnen komen.

Boot Beton
Dit terrein in de Groot Heilige Geestpolder, in de hoek Drecht Oude Wetering ligt een voormalig bedrijfsterrein dat minimaal al zes jaar niet meer in gebruik is: Boot Beton. In de tekst staat: Herontwikkeling Boot Betonterrein. Dit terrein valt in twee delen uiteen, een stuk ligt hoog direct aan de Oude Wetering en er is een fors opslagterrein in de polder. Mogelijk wordt in de polder een fors tweede woningencomplex aangelegd, met een directe eigen weg rechtstreeks naar de Wlllem v.d. Veldenweg, dus dwars door de polder.

Bodegraven Reeuwijk (Bodegraven Noordoost en verder)
Bodegraven Noordoost grenst aan de Meijepolder, bekend als NNN en deel van het Natura2000 gebied Nieuwkoop. De contour van het stedelijk gebied (BSD) is scherp begrensd op de Noordoostelijke randweg N458. Enkele jaren geleden is deze de rode contourgrens eenmalig overschreden voor de bouw van een moskee. Bij uitspraak van de Raad van State is dit als zodanig vastgelegd. De gemeenteraad raad stemde in 2010 in met de structuurvisie 2009 en zegde aan zuidzijde van de moskee op de plek van het evenemententerrein een park toe.

Op dit moment ligt er een plan om woningbouw (veertig flexwoningen en tien woonwagens) te realiseren op het (groene) evenemententerrein buiten de contour. De gemeente wil dat mogelijk maken door wijziging van de structuurvisie Oude Rijn zone. Of dan ook de rondweg moet worden verlengd is niet duidelijk.

De gemeente noemt voor de korte termijn twee tijdelijke woonlocaties en op de lange termijn de Visie Oude Rijnzone. In december 2021 stelde de gemeenteraad de Toekomstvisie vast. Een van de nog uit te werken gebiedsvisies om onder andere woningbouw en extra bedrijventerrein mogelijk te maken is die voor de (Bodegraafse) Visie Oude Rijnzone. Daar spelen ontwikkelingen binnen NOVEX Groene Hart en de provinciale Ruimtelijke Puzzel. Dit ook in relatie tot de opgave rond de Rijnzonevisie.

Bewoners wijzen op mogelijkheden om binnen bestaand stedelijk gebied de leegstand van diverse bouwlocaties te benutten. Zoals op de Eminent locatie (dossier loopt al meer dan dertig jaar), de koekfabriek van Welzen (loopt al meer dan tien jaar), de Timmerfabriek Oudenrijn (dossier loopt al meer dan tien jaar), of op de Welkooplocatie naast de Oude Zustertuin (dossier loopt al meer dan tien jaar), plangebied Versluys Overtocht (2016 gesaneerd), Van Tolstraat 25 wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens (loopt al meer dan twintig jaar) Weideveld fase I en II (ter compensatie voor Bodegraven Noord).

In het vierde kwartaal 2023 zal het ontwerp gebiedsvisie Oude Rijnzone gepresenteerd worden en in het eerste kwartaal 2024 worden vastgesteld. Het zou wijzer zijn om niet de visie Oude Rijnzone te ontwikkelen maar te kiezen voor bescherming van Natura 2000 en het verduurzamen van de agrarische sector. Op de lange termijn zou het wijzer zijn om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om Bodegraven verder te ontwikkelen richting Goudseweg / Oud Bodegraafseweg in relatie met de zogeheten Bodegraven Boog ( A11 – A 12).

Ron Gast en Bernt Feis