Startnotitie ‘Meer regie op toekomstige ontwikkeling Groene Hart’

      Reacties uitgeschakeld voor Startnotitie ‘Meer regie op toekomstige ontwikkeling Groene Hart’

Het is zover!

Stichting Groene Hart presenteert samen met Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de startnotitie ‘Meer regie op toekomstige ontwikkeling Groene Hart’.

Wij hebben deze startnotitie opgesteld vanuit een diepe betrokkenheid bij het Groene Hart
en onze zorgen om de toekomstige ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het Groene
Hart bij alle plannen die nu op het Groene Hart afkomen. Met name het ontbreken van een
dwingend en sturend maatschappelijk en bestuurlijk gedragen beleidskader voor het
Groene hart, gebaseerd op kernwaarden die gelden voor alle overheidsbeslissingen die het
Groene Hart raken baart ons zorgen.

Goed bedoelde intenties leverden in het verleden (en ook in de toekomst) geen garantie op
dat ontwikkelingen die afbreuk doen aan de kernwaarden toch plaatsvinden omdat
afwegingen door overheden op basis van eigen inzichten worden gedaan.

Daarom ons initiatief, om met andere maatschappelijke organisaties, deze oproep te doen. Daarbij willen wij ook kernwaarden van het Groene Hart, die wij hebben beschreven in onze startnotitie, vastleggen in wat wij noemen een ‘Groene Hart Pact’.

Dat pact willen wij sluiten met de drie provincies, met de vijf waterschappen, met alle gemeenten in het Groene Hart en de drie betrokken ministeries. Als het pact vervolgens overgenomen wordt in wet- en regelgeving krijgt dan is dat voor iedereen het houvast de komende jaren waaraan iedereen zich moet houden. Dat moet ook toetsbaar zijn door de rechter.

Zo willen wij voorkomen dat gelegenheidsargumenten steeds weer worden gebruikt om in het Groene Hart dingen te doen die niet stroken met de kernwaarden van het Groene Hart of besluiten niet worden genomen die de kwaliteit van het Groene Hart moeten verbeteren.

De tekst van de startnotitie vindt u hier. Reacties zijn welkom via reactie@groenehart.info.