Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

      Reacties uitgeschakeld voor Natuurboerderij Hoeve Stein geslaagd experiment

Sinds 2011 wordt op Hoeve Stein door een melkveebedrijf geëxperimenteerd met natuurbeheer. In deze pilot is een gangbare melkveehouderij omgevormd tot een biologische natuurboerderij. Uit onderzoek is nu gebleken dat het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, bedrijfseconomisch en ecologisch goed in elkaar zit. De onderzoekers keken naar het proces, de bedrijfsvoering, de ecologie en de waardering door andere boeren in de omgeving. Boeren in de omgeving zien het echter voor hen niet haalbaar of wenselijk om na te volgen. Voor nog niet al het natuurbeheer ontvangt Hoeve Stein een vergoeding. Maar zelfs als dat op orde is, blijft melk de grootste inkomstenbron.

zie ook :  archief/veenweideconvenant-gouwe-wiericke
en            kwaliteitsatlas.nl/2016/12/gebiedsovereenkomst-veenweiden-getekend
Monitorkaart (voorloper Kwaliteitsatlas): kans k  veenweidepactgouwewiericke

 

Groene Ruimte, 21/05/2019

Model voor natuurboerderij Hoeve Stein zit economisch en ecologisch goed in elkaar

Op Hoeve Stein van maatschap De Goeij in het Zuid-Hollandse Oukoop wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met natuurbeheer door een melkveebedrijf. Wageningen Environmental Research onderzocht op verzoek van de provincie hoe de omvorming van het bedrijf is aangepakt en wat tot nu toe de resultaten zijn. De onderzoekers keken naar het proces, de bedrijfsvoering, de ecologie en de waardering door andere boeren in de omgeving. Het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, zit bedrijfseconomisch en ecologisch goed in elkaar. Toch zien boeren in de omgeving Hoeve Stein niet als een voorbeeld dat voor hen haalbaar of wenselijk is om na te volgen.

In de Pilot Natuurboerderij Hoeve Stein is een gangbare melkveehouderij met 85 koeien en 40 hectare grond omgevormd tot een biologische natuurboerderij met 140 koeien en 200 hectare natuurgrond. Er werd een bedrijfsplan gemaakt plus een plan voor inrichting en beheer van de natuur. De schaalsprong van het bedrijf kon worden gerealiseerd door het afwaarderen van landbouwgrond en het pachten van grond van Staatsbosbeheer. De overheid betaalde de waardedaling van de grond in ruil voor de omzetting van de bestemming landbouwgrond in de bestemming natuur. Het bedrijf ruilde hiermee intensiever te gebruiken grasland om voor een grotere oppervlakte extensief grasland. De vergoeding voor de waardedaling werd geïnvesteerd in extra grond en in een moderne potstal.

Veranderde fosfaatregelgeving 
Het bedrijfsplan en de dimensionering van de stal gingen uit van 200 koeien. Door de veranderde fosfaatregelgeving kunnen er echter maar 140 koeien worden gehouden. Maatschap De Goeij heeft gereageerd door in te zetten op verhoging van de melkproductie per koe, zo weinig mogelijk te investeren in machines, en door te bezuinigen op arbeid. Hiermee is het bedrijf economisch gezond. Voor nog niet al het natuurbeheer ontvangt Hoeve Stein een vergoeding. Maar zelfs als dat op orde is, blijft melk de grootste inkomstenbron.

Natuurbeheer
Over het geheel genomen is het natuurbeheer op orde. In de geterrasseerde slootkanten is een grote diversiteit aan planten en insecten te vinden. Het aantal weidevogels vertoont gestage achteruitgang. Bij de inrichting van de oevers is grond vrijgekomen. Dit is gebruikt om lagere percelen op te hogen: voor de bedrijfsvoering was dit behulpzaam, maar het heeft de omstandigheden voor weidevogels verslechterd.

Boeren in omgeving niet enthousiast
Het model dat voor natuurboerderij Hoeve Stein is bedacht, zit bedrijfseconomisch en ecologisch goed in elkaar. Toch zien boeren in de omgeving Hoeve Stein niet als een voorbeeld dat voor hen haalbaar of wenselijk is om na te volgen. Zij vinden onder meer dat er teveel onkruid in het land staat, en identificeren zichzelf meer met landbouw dan met natuur.

Zie voor meer informatie het rapport Natuurinclusief voor een goede toekomst.

bron: Nature Today, 17/05/19