Beleid

Beleidsplan 2017 – 2010

Onze visie op het Groene Hart

Doelgroepen en communicatie

Onze externe communicatie-uitingen dragen bij aan de bekendheid van het Groene Hart als geheel en vormen zo onderdeel van het geheel van promotie- en marketingactiviteiten voor het gebied door vele betrokken organisaties. Wij zetten ons in voor een samenhangende aanpak daarvan voor het hele Groene Hart. Doordat onze stichting acteert op een zeer groot speelveld, veelal in samen-werking met andere Groene Hart-partners, zijn er veel doelgroepen voor de stichting te onder-scheiden. We noemen bestuurders van onze stichting, medewerkers, vrijwilligers, vrienden, partners, sponsoren, overheden, maatschappelijke organisaties, actiegroepen, bedrijven, bezoekers, recreanten etc. Om al deze groepen te bereiken is een duidelijk communicatieplan noodzakelijk. Tot op heden worden de genoemde doelgroepen vanuit onze stichting bediend met informatie via de Groene Hart Flits, een reeks aan websites, een magazine, via sociale media en via de vrije publiciteit. Daarom willen wij wat meer ordening aanbrengen in die doelgroepen en communicatiemiddelen.

  • Doelgroepen

We onderscheiden drie vormen van communicatie:

  • Interne communicatie. Hierbij zijn de doelgroepen bestuurders van de stichting, (project) medewerkers en vrijwilligers.
  • Externe communicatie. Hierbij noemen we betrokkenen en belanghebbenden, zoals vrienden, donateurs en sponsoren. Maar ook stakeholders als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijvenorganisaties.
  • Partnercommunicatie. Hierbij noemen we collega-organisaties als Struinen en Vorsen, Groene Hart Logies, Merk en Marketing, Groene Hart Streekproducten e.a. die zich actief inzetten voor een kwalitatief hoogwaardig en vitaal Groene Hart. Deze groepen zijn homogener dan de vorige groep en daarmee eenvoudiger van informatie te voorzien.

Communicatiemiddelen

Communicatieprotocollen

Het reduceren van de vele websites van de stichting tot één portal vraagt om het vastleggen van een aantal afspraken m.b.t. tot logo, huisstijl en inzet van communicatiemiddelen. Daarbij zien wij als vertrekpunt dat de nieuwe huisstijl van de stichting het uiterlijk moet zijn van het innerlijk. We hebben inmiddels gekozen voor een huisstijl, die past bij de gewenste ‘corporate identity’ in het jaar 2021 en dan ook geheel zal zijn ingevoerd. In een vijfjarentraject (maximaal) zal per huisstijlonderdeel en communicatiemiddel worden aangegeven hoe en wanneer er van oud naar nieuw wordt overgestapt. Voor de papieren en digitale communicatiemiddelen is de vervanging inmiddels vrijwel voltooid; voor specifieke middelen zoals informatieborden zal dat in de regel bij vervanging plaats vinden. Er zullen geen subhuisstijlen worden ontwikkeld of worden toegestaan. De gebruiksvoorwaarden zullen in een manual worden opgenomen. Het huisstijlonderdeel “logo “ zal worden vastgelegd en geregistreerd. Het nieuwe logo bestaat uit een groen beeldmerk, het bekende Groene Hart woordmerk en ruimte(n) voor onder-titeling/pay-off. Het beeldmerk kan variëren in kleur, waardoor het mogelijk met behoud van de algemene herkenbaarheid bepaalde projecten of activiteiten een eigen sub-identiteit te geven. Voorbeelden: streekproducten (okergeel), Oude Hollandse waterlinie (blauw).

Inrichting organisatie (inclusief financiën)

Organisatiestructuur

  • Bekostiging van organisatie en activiteiten

De activiteiten van de stichting worden in hoofdzaak bekostigd door donateursbijdragen. Daarnaast zijn (project-)subsidies en sponsoring belangrijke bronnen van inkomsten voor de stichting. We ondernemen zakelijke activiteiten (projecten) alleen als sprake is van een substantiële bijdrage aan de algemene, vrij besteedbare middelen van de stichting en als sprake is van een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting, na goedkeuring door het bestuur. We streven naar verhoging van de bijdragen van donateurs van € 30.000,- naar € 50.000,- per jaar en van bijdragen derden van € 10.000,- naar € 25.000,-. Bij de donateurs en vrienden zal het accent liggen op bedrijven en grotere donaties. Ook zetten we in op acquisitie en fundraising. Wellicht dat we voor de langere termijn voor deze activiteiten extra inzet moeten inschakelen. We positioneren activiteiten zo eigenstandig mogelijk, met eigen verantwoordelijkheden en heldere verantwoordingsverplichtingen, om creativiteit en ondernemerschap binnen de stichting de ruimte te geven en de (financiële) risico’s te beperken. Voorbeelden daarvan zijn de Groene Hart winkel en Groene Hart Leven. Waar mogelijk zoeken we samenwerking met derden om draagvlak en schaal te vergroten en risico te spreiden.

Een bijzondere opdracht vormt de mogelijke financiering van een (deeltijd) office-manager, die de structurele werkzaamheden van het secretariaat uitvoert en coördineert (zie punt b) en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan inhoudelijke en bestuurlijke continuïteit van de stichting. Het streven is om binnen twee jaar de aanstelling van iemand voor 3 dagdelen/week voor een periode van tenminste 3 jaar mogelijk te maken.

  • Projecten

De uitvoering van de projecten vindt plaats binnen een projectenbureau, die voor wat de administratieve taken betreft nauw samenwerkt met het secretariaat. De projectmanager is (samen met de portefeuillehouder) verantwoordelijk is voor het goede verloop van de projecten in portefeuille, voor het aansturen van projectleiders en voor het doen van voorstellen voor nieuwe projecten aan het bestuur.

  • Samenwerkingsverbanden

De Stichting Groene Hart kiest ervoor om, waar mogelijk, activiteiten samen met andere partijen vorm te geven en uit te voeren. Dat gebeurt soms op ad hoc basis, maar vaker voortvloeiend uit structurele samenwerkingsverbanden. Met andere organisaties die behoud en ontwikkeling van het Groene Hart centraal hebben staan, zullen we proberen om strategische verbanden aan te gaan.

Lees hier het volledige Beleidsplan 2017 – 2010.