Wij reiken de hand – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Wij reiken de hand – Column van de voorzitter

De stichting Groene Hart en de Natuur- en milieufederaties van Zuid-Holland en Noord-Holland maken zich ongerust over de druk op het open landschap en de kwaliteit van de natuur in het Groene Hart.

In de afgelopen jaren zijn er veel discussies geweest over de invulling van de energietransitie in het Groene Hart met windturbines en zonnevelden. Op een aantal plaatsen lagen er plannen voor uitbreiding van een stad of dorpskern met nieuwe woningen. Met de schaarste voor betaalbare woningen is de druk om te bouwen toegenomen. Oude plannen worden uit de bureaulade gehaald en nieuwe plannen liggen op de tekentafel. Ook zijn er steeds weer plannen voor nieuwe distributiecentra. De druk op het Groene Hart is groot omdat het zo mooi strategisch ligt op de noord-zuid en oost-west assen. Ook zien we hier en daar plannen voor grootschalige recreatieparken. Alles bij elkaar raakt dat het Groene Hart. De druk om meer te bouwen groeit en gaat (zeker op de wijze waarop dat steeds weer wordt uitgevoerd) ten koste van de kwaliteit van natuur en landschap.

Maar er is meer. De huidige wijze van landbouw en de daarbij horende (stikstof) emissies beïnvloeden onze natuur en de biodiversiteit op een negatieve wijze. De waterkwaliteit is niet op orde en ook de kwantiteit (te veel of te weinig) is inmiddels een erkend probleem met als gevolg dat de waterhuishouding moet worden aangepast aan de droge zomers én aan te natte periodes tussendoor.  Ook dit vergt extra ruimte. Er moeten keuzes gemaakt worden.

Met de nieuwe Omgevingswet is het uitgangspunt dat bodem en water sturend zijn bij die keuzes. De prikkels voor gemeenten zijn echter vanouds anders: meer bedrijvigheid en bewoners betekent groei en daaraan gekoppeld meer inkomsten. Wij vinden dat het uitgangspunt ’bodem en water sturend’ meer inhoud moet krijgen. In het kader van de omgevingswet is het Groene Hart tot Novexgebied geworden. En dat houdt in dat er tussen de gemeenten, provincies, Rijk en Waterschappen overleg zal zijn over de invulling van genoemd uitgangspunt.

De Stichting Groene Hart en de milieufederaties vinden dat ook de maatschappelijke organisaties binnen het Groene Hart betrokken zouden moeten zijn bij dat overleg. De lange termijn en het perspectief van de verschillende scenario’s voor de klimaatverandering dienen uitgangspunt te zijn voor de dialoog. Wij vinden ook dat afspraken niet langer vrijblijvend kunnen zijn. Daarom willen wij proberen tot een Groene Hart Pact te komen tussen de bestuurslagen en maatschappelijke organisaties. Onze voorzet daartoe (notitie “Meer Regie”) is aangeboden maandag 4 september 2023 aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Wilt u de startnotitie ook lezen? U kunt deze online vinden. Klik daarvoor op Startnotitie ‘Meer regie op toekomstige ontwikkeling Groene Hart’ – STICHTING GROENE HART.

Wij hebben de hand uitgestoken.
Het is wachten op een reactie…

Reacties en input zijn welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen
Voorzitter stichting Groene Hart