Een voorspoedig en gezond 2021 gewenst

      Reacties uitgeschakeld voor Een voorspoedig en gezond 2021 gewenst

Namens iedereen die is betrokken bij de Stichting Groene Hart wens ik u een voorspoedig en gezond 2021. Waar gezondheid altijd al een belangrijk onderdeel van ons welzijn uitmaakt, is dat door de doorlopende Coronarisico’s nog meer het geval. We zullen er een groot deel van 2021 intensief mee te maken hebben. Het bepaalt ook nog steeds hoe we onze activiteiten vorm geven; fysieke ontmoetingen zitten er voorlopig niet in.

In 2021 zal weer een aantal belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden die de ontwikkeling van het Groene Hart zullen raken. In maart zijn er landelijke verkiezingen en het platteland mag zich in een stijgende belangstelling van de partijen verheugen. Dat levert ongetwijfeld ambities in het te maken regeerakkoord op.
Laten we hopen dat een consequente lange termijn-aanpak van bodemdaling daarbij hoort. Net als de lange termijn-perspectieven voor de melkveehouderij. De trits waterhuishouding-bodemdaling-landgebruik vraagt om serieuze landelijke aandacht, beleid en financiering.

De uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan een belangrijke drager zijn voor het maken van de lange termijnplannen voor het Groene Hart. Dat stelt ook zeker dat er afstemming is tussen de opvattingen en inspanningen van gemeentelijke, provinciale en landelijk overheid, evenals van de waterschappen.

De Regionale Energie Strategieën, de RESsen, zullen in de eerste versie worden vastgesteld en in uitvoering worden genomen. Locatiekeuzen voor windmolens en zonnevelden zullen het gezicht mede gaan bepalen.

Er is een lange lijst van ontwikkelingen en activiteiten te maken, die natuurlijk niet allemaal in 2021 zullen worden afgerond. Veel van de ingewikkelde opgaven in het Groene Hart kennen immers lange doorlooptijden. Omdat bestaande kwaliteiten makkelijk nadelig worden beïnvloed en veelal niet of zeer moeilijk terug te brengen zijn, is zorgvuldigheid een vereiste. Een mooie opgave voor alle betrokkenen om daadkracht en zorgvuldigheid hand in hand te laten gaan.

Vanuit de Stichting Groene Hart zullen we ons best doen om keuzen steeds in het perspectief van het gehele Groene Hart te plaatsen. Lokaal maatwerk is op veel plekken aan de orde, maar wel steeds passend in bredere kwaliteitskaders.

Ik wens u een jaar met veel mooie momenten om van te genieten.

Chris Kalden, voorzitter