Toekomstbeeld Groene Hart heeft anker nodig – Column van de voorzitter

      Reacties uitgeschakeld voor Toekomstbeeld Groene Hart heeft anker nodig – Column van de voorzitter

Het is de gezamenlijke overheden op 1 maart jl. gelukt te komen tot overeenstemming over het ‘Ontwikkelperspectief Groene Hart 2023’, een gezamenlijk toekomstbeeld van het Groene Hart. De weg ligt nu open naar de volgende fase namelijk het opstellen van een Uitvoeringsprogramma met doorbraakprojecten en met een investeringsplan.

Het hoeft geen betoog dat in dit Uitvoeringsprogramma veel nog niet uitgewerkte en vage beleidsvoornemens uitgewerkt moeten worden. Dat wordt een flinke opgave, te meer daar de wensen van de diverse overheden nogal uiteen lopen en de teksten in het Ontwikkelperspectief niet klip en klaar zijn en uitwerking en concretisering behoeven. Toch zijn wij blij met deze stap. Er ligt nu een gemeenschappelijk document waarvan het Bestuurlijke Platform en dus alle betrokken overheden vinden dat dit een ‘zwaarwegende denkrichting’ is.

Ik treed in herhaling, door opnieuw op te merken dat het zijn van een ‘zwaarwegende denkrichting’ ons net even te licht voorkomt. Wij pleiten voor een ‘Groene Hart Pact’ waarin overheden bindend naar elkaar én naar inwoners en maatschappelijke organisaties vastleggen wat ‘de kernwaardes’ van de diverse deelgebieden in het Groene Hart zijn. Onze stichting wil de handschoen oppakken om per deelgebied met inliggende belanghebbenden die kernwaardes te benoemen. Dat zijn dan de ijkwaardes waaraan elk uit te werken plan moet voldoen. Ja, moet (niet kan) voldoen.

Hier raak ik een veel grotere discussie aan. Op veel plaatsen in ons land en ook verder in Europa wordt gedacht om de natuur (en de natuurlijke omgeving) een stem te geven, bijvoorbeeld door rechtspersoonlijkheid. In Limburg is de figuur van een natuurvoogd ingevoerd, iemand met bevoegdheid die de belangen van de natuur moet vertegenwoordigen en verdedigen.

Ons Pact-idee verschilt hiervan, maar in de basis streven we hetzelfde na.

Hiervoor blijven wij aandacht vragen en onze initiatieven aanbieden. Sinds kort kan dat via de ‘Maatschappelijke klankbordgroep Groene Hart’ (van het Bestuurlijk Platform) waarin diverse (niet gouvermentele) organisaties uit ons gebied zijn vertegenwoordigd. Wij ook.
De klankbordgroep brengt advies uit aan het Bestuurlijke Platform.
Wij pakken de handschoen op en zullen u via de Groene Flits informeren!

Input is altijd welkom via info@groenehart.info

Kees van Velzen
voorzitter stichting Groene Hart