Kleurt de Krimpenerwaard rood?

      Reacties uitgeschakeld voor Kleurt de Krimpenerwaard rood?

Als de gemeente Krimpenerwaard zijn zin krijgt, zou het zo maar kunnen dat de Krimpenerwaard rood kleurt. In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vindt een verkenning plaats over oeververbindingen in de regio Rotterdam. Om de mobiliteit en doorstroming rond Rotterdam te verbeteren. Eén van de varianten die op tafel ligt, raakt de Krimpenerwaard, de zogenaamde Oost-oostverbinding: een oeververbinding bij Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel.

In een brief aan alle betrokkenen bij de MIRT-verkenning heeft de Stichting Groene Hart een pleidooi gehouden om af te zien van deze variant.

De gemeente Krimpenerwaard pleit voor deze variant en heeft zelfs een zogeheten Gebiedsbod gedaan. Een aanbod om 15.000 woningen in de Waard te bouwen als lokkertje voor de provinciale en rijksoverheid.
Bij deze discussie spelen naar onze mening twee zaken, die geen of slechts zeer beperkt onderdeel behoren te zijn van de besluitvorming in het MIRT-proces: de fysieke ontsluiting van de Krimpenerwaard en het voorkómen van krimp van de bevolkingsaantallen in de gemeente Krimpenerwaard.

Grootschalige infrastructuur, in het bijzonder Rijks- en Provinciale wegen, is de grootste ontwikkelkracht die er bestaat richting “rode” functies. Het heeft de afgelopen decennia op tal van plekken in Nederland de ruimtelijke ontwikkeling in het landelijk gebied bepaald. De ruimtelijke gevolgen van een nieuwe, extra hoofdontsluiting van de Waard zullen over een periode van enkele decennia zeer groot zijn en het landelijk karakter van Waard ingrijpend veranderen. De Krimpenerwaard wordt als stedelijk Krimpen. De sociale en culturele gevolgen zullen eveneens groot zijn. De kwaliteit van het leven zal markant veranderen, terwijl er alle reden is om de Krimpenerwaard te koesteren als leefgebied voor mensen die rust in de Randstad zoeken en als ontspanningsgebied voor de vele stedelingen.
Het gemeentebestuur van Krimpenerwaard is in hun inschattingen van de effecten bijna verwijtbaar naïef, zeker in combinatie met hun Gebiedsbod.

De leefbaarheid van de Krimpenerwaard wordt op dit moment zeer hoog gewaardeerd door de inwoners van de Waard. Die leefbaarheid wordt bepaald door een groot aantal factoren, waarbij het landelijke open karakter, herkenbare cultuur en sociale cohesie hoog scoren. Bevolkingsaantal is in die waardering ook een factor, maar zeker geen doorslaggevende. Geforceerde bevolkingsgroei zal averechtse effecten hebben.
Het is veel verstandiger om met belanghebbenden in en om de Krimpenerwaard een ‘vitaliteitsagenda’ op te stellen, op basis van een goede analyse van wat de inwoners bepalend vinden voor de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Met daarin concrete activiteiten die op korter en langere termijn een merkbare bijdrage aan behoud van de leefbaarheid leveren.

De Krimpenerwaard is van vitale betekenis voor de Randstad als geheel en verdient het niet om verkwanseld te worden, alleen om een betere doorstroming bij de Algerabrug te verkrijgen.
Gelet op de grote nadelen en de beperkte voordelen voor de mobiliteitsproblematiek in de Rotterdamse regio, achten wij onvoldoende valide argumenten aanwezig om te opteren voor de Oost-Oost variant.

We roepen op om ontsluiting van de Krimpenerwaard op zich zelve te onderzoeken en te verbeteren. Dat niet te vermengen met de veel grotere problematiek van de mobiliteit in en rond Rotterdam. En separaat een vitaliteitsagenda voor de Krimpenerwaard op te stellen door gemeenten, provincie, waterschap, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

En nog een persoonlijke noot, vanuit mijn betrokkenheid bij cultureel erfgoed: aan de ‘overkant’ bij Ridderkerk ligt één van de mooiste historische buitenplaatsen van Nederland. Huys ten Donck behoort tot de absolute top van Nederland. De Oost-oostvariant zal grote schade toebrengen aan het landgoed. Alleen al om die reden moet je kiezen voor andere oplossingen.

Chris Kalden
voorzitter SGH

Lees hier de brief aan alle betrokkenen bij de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam van het SGH-bestuur.