Woningbouw in Sliedrecht Noord?

      Reacties uitgeschakeld voor Woningbouw in Sliedrecht Noord?

Een van de harde grenzen tussen Groene Hart en de stedelijke ring vind je bij de MerwedeLingelijn/Betuwelijn in de Alblasserwaard. Overschrijding van deze lijn is taboe.
Toch heeft de nieuwe coalitie (BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA) van de provincie Zuid-Holland besloten de locatie op te nemen in de lijst van grotere woonlocaties. Het zou een locatie moeten worden waar naar de wens van minister De Jonge op korte termijn kan worden gestart met bouwen. Dat kan ook tegenvallen: in het gebied is Pfas aangetoond.

Al veel jaren roept de gemeente Sliedrecht dat zij binnen het stedelijk gebied onvoldoende ruimte heeft voor de benodigde extra woningen. In het afgelopen decennium is de open ruimte tussen Sliedrecht en Papendrecht bebouwd met een nieuwe wijk Baanhoek. Dat de bodem onder deze wijk besmet is met Pfas is bekend sinds 2016. Afgelopen week maakte het programma Zembla bekend dat Dupont/Chemours al jaren weet dat die Pfas een risico vormt voor de volksgezondheid.

Nu wil het College van B&W van Sliedrecht 1200 tot 1500 huizen bouwen in de open polder aan de noordzijde van de Betuwelijn. Direct langs de Betuwelijn en de A15 is in verband met de luchtvervuiling en het risico bij vervoer van gevaarlijke stoffen, een waterrijke groenstrook aangehouden. In de tekeningen wordt de Middenwetering nog als grens gehanteerd, maar wethouder Ton Spek waarschuwt dat de nieuwbouwwijk dieper het open gebied binnendringt.

Een rustgebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden gaat zo verloren. Een veengebied met een sterke bodemdaling, waarvoor extra voorzieningen moeten worden getroffen. De nieuwe coalitie van de Provincie Zuid-Holland breekt met de decennialange stelling dat het stedelijk gebied ten zuiden van deze lijn dient te blijven. Voor de Stichting Groene Hart een voorbeeld van ad hoc politiek. Met name omdat de discussie over de grote opgaven voor het Groene Hart maar net is begonnen en de afweging over de kansen en risico’s van de verschillende gebieden in de Alblasserwaard nog moet worden gemaakt.

Een belangrijk aspect van die afweging is in dit geval, dat bekend is dat de bodem hier besmet is met Pfas. Er is in de afgelopen jaren wel onderzoek verricht naar de doorwerking van Pfas besmetting in het voedsel. Zoals gebruikelijk verschillen de conclusies van de onderzoekers. Echter de zwaar vervuilende productie van Dupont/Chemours gaat nog steeds door en Pfas verdwijnt niet, zelfs niet na lange tijd. Ook grondwater, oppervlaktewater en lucht zijn waarschijnlijk besmet. Hugo de Jonge zoekt locaties waar hij meteen kan beginnen. Dan is Sliedrecht Noord een slechte keuze. De Provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht proberen Dupont/Chemours strengere eisen op te leggen. Dat is een eerste stap. Dan kan besmette grond worden afgegraven en afgedekt. De grote vraag is natuurlijk wie die kosten gaan betalen. Politici die blind zijn voor risico’s leggen die kosten bij de toekomstige bewoners.

Annelies van Egmond